Matproduksjon eller næringsareal – det blir det opp til departementet å avgjøre

Nylig var Kommunal- og distriktsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet på befaring i Indre Fosen kommune sammen med representanter fra kommunen og Statsforvalteren. Formålet med befaringen var å se på et jordbruksareal som i områdereguleringsplan for Rissa sentrum er foreslått regulert til næring/tjenesteyting, og bli nærmere informert om saken.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.03.2022

Områdereguleringsplanen for Rissa sentrum var på høring hos Statsforvalteren i august 2020. Statsforvalteren ved landbruksavdelingen fremmet innsigelse til omdisponeringen av fulldyrka mark til kombinert formål næring/tjenesteyting (område BKB2). Det er først og fremst næring kommunen ønsker å bruke arealet til, og gjennom det styrke Indre Fosens kommunesentrum. Kommunen peker på at det er behov for en større, ubebygd tomt for etablering av handelsvirksomheter med et visst arealkrav i kommunens sentrum og viser til konkret interesse for tomten. De mener det ikke er et alternativ med lokalisering av denne typen næring utenfor sentrum. Utvikling av sentrum er vesentlig for å øke bo- og næringsattraktiviteten i Indre Fosen kommune, og nødvendig for å oppnå ønsket vekst og utvikling av samfunnet, sier kommunen. Kommunens vedtak om å omdisponere arealet var imidlertid ikke enstemmig.

En av statsforvalterens roller er å ivareta nasjonale og viktige regionale landbruksinteresser, noe denne saken omhandler. Landbruksavdelingen viser til det innskjerpete jordvernet gjennom ny nasjonal jordvernstrategi som ble vedtatt av Stortinget 16. juni 2021. Videre viste landbruksavdelingen til regjeringsplattformen fra oktober 2021, der det står at Regjeringa vil sikre at jordvern blir eit overordna omsyn i arealforvaltinga. Til grunn for innsigelsen ligger også at kommunen ikke har gjort alternativvurderinger, inklusive vurderinger av fortetting, omforming og transformasjon i allerede avsatt areal og eksisterende utbyggingsområder. Landbruksavdelingen mener slike store utbyggingssaker bør vurderes i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel, slik at man får en helhetlig, overordna vurdering og lettere kan styre unna dyrka mark.

Kommunen og landbruksavdelingen kom ikke til enighet i avholdt meklingsmøte og dermed gikk saken til departementet. Kommunen og landbruksavdelingen har fått opplyst saken og kommet med sine synspunkter. Nå er det opp til Kommunal- og distriktsdepartementet å avgjøre saken etter uttalelse fra fagdepartementet. Det kan nevnes at de avgjør ca. 30 plansaker i året, noe som tilsvarer ca. 1 % av alle plansaker i landet. Med andre ord løses det meste lokalt/regionalt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner