Jordvern

Oppdatert 08.04.2024

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 02.02.2024

Nytt jordvernbrev - Kommunene må øke innsatsen for å ta vare på matjorda

I et felles brev fra landbruks- og matminister Geir Pollestad og kommunal- og distriktsminister Erling Sande, gjør de alle folkevalgte oppmerksomme på det ansvaret kommunene har for å sikre arealer for framtidig matproduksjon og at Norge skal nå målet om å bygge ned mindre dyrka jord.


Publisert 28.06.2023

Økning i omdisponeringen av jordbruksareal, både nasjonalt og regionalt

Omdisponeringstallene har over tid gått gradvis nedover, men ferske KOSTRA-tall viser at omdisponeringen av både dyrka og dyrkbar jord var større i fjor enn året før. Det er altså fremdeles nødvendig å praktisere et strengt jordvern; både for å nå de nasjonale målsettingene og ikke minst for å styrke matvareberedskapen.


Publisert 28.06.2023

Ny nasjonal jordvernstrategi

Regjeringen har lagt fram revidert nasjonal jordvernstrategi med 19 ulike tiltak for å gi jordvernet positiv oppmerksomhet. Strategien inneholder et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord; den årlige omdisponeringen av dyrka jord skal ikke overstige 2000 daa, og målet skal være nådd innen 2030.


Publisert 11.04.2023

Tilskudd til utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier

Kommunene oppfordres til å søke om midler. Søknadsfristen er 31. mai.


Publisert 14.03.2023

Nasjonal jordvernpris 2023 - kandidater fra Trøndelag?

Statsforvalteren ønsker forslag til kandidater fra Trøndelag til nasjonal jordvernpris innen 24. mars. Den nasjonale jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet.


Publisert 19.12.2022

Jordvern i medvind

5 år etter forrige jordvernkonferanse i Trøndelag kan vi konstatere at det er en positiv utvikling for jordvernet nå, både når det gjelder praksis og holdninger. På jordvernkonferansen den 13. desember var det bred enighet om at vi må ta vare på dyrkajorda der den ligger og at det ikke bare er å bygge den ned, for så å flytte jordressursen til et annet sted.


Publisert 31.10.2022

Regional jordvernkonferanse 2022

Hvordan skal vi vekte jordvernet opp mot andre samfunnsinteresser. Er tida inne for en ny tankegang?


Publisert 28.06.2022

Nedadgående trend for omdisponering av dyrka jord - også i Trøndelag

I 2021 ble det vedtatt omdisponert 2 968 dekar dyrka jord til andre formål enn landbruk. Dermed ble jordvernmålet på maks 3000 daa, som ble vedtatt av Stortinget 16. juni 2021, nådd allerede første året. I Trøndelag er trenden også nedadgående, men det er fremdeles behov for å holde trykket på jordvern oppe.


Publisert 31.05.2022

Håper på trønderske søknader om jordvernstrategi-midler

Landbruksdirektoratet har lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Å ivareta jordvernet har lenge vært en viktig oppgave for kommunene, og dette ansvaret aktualiseres nå ytterligere med bakgrunn i den urolige verdenssituasjonen. Statsforvalteren vil derfor oppfordre kommunene til å benytte denne muligheten.


Publisert 25.05.2022

Ja til dyrkajord sentralt i Rissa

Statsforvalteren i Trøndelag som landbruksmyndighet fremmet i 2020 innsigelse til omdisponering av fulldyrka jord til næring/tjenesteyting i områdereguleringsplan for Rissa sentrum. Nå har Kommunal- og distriktsdepartementet fattet vedtak i saken, og sagt nei til omdisponeringen. Arealet reguleres til landbruksformål.