Jordvern

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer


Publisert 17.11.2021

Jordvern

Før sommerfeiren vedtok Stortinget en ny nasjonal jordvernstrategi med et innskjerpet jordvernmål. Ny målsetting er at omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3000 daa, og at dette skal nås innen 2025.


Publisert 22.06.2021

Nytt nasjonalt jordvernmål

16. juni vedtok Stortinget ny nasjonal jordvernstrategi med et innskjerpet jordvernmål. Ny målsetting er at omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3000 daa, og at dette skal nås innen 2025. Næringskomiteen omtaler det nye jordvernmålet som både ambisiøst og realistisk.


Publisert 17.06.2021

Omdisponeringstallene noe opp i 2020

Det nasjonale jordvernmålet for omdisponering av maksimalt 4 000 dekar dyrka jord ble ikke nådd i 2020. Dette er første gang siden 2016. Fortsatt omdisponeres det svært mye dyrka mark, ikke minst her i Trøndelag.


Publisert 01.06.2021

Oppdatert jordvernstrategi lagt fram for Stortinget

Oppdatert jordvernstrategi er lagt fram for Stortinget, og skal behandles 16. juni. Det foreslås følgende målsetting: Regjeringen vil at den årlige omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3 000 dekar, og at målet skal være nådd innen 2025.


Publisert 18.05.2021

Fagråd areal opprettet

Fagråd areal er nylig opprettet. Dette vil bli et nyttig forum for drøfting av arealutfordringer knyttet til bl.a. jordvern og optimal bruk av landbrukets arealressurser.


Publisert 01.03.2021

Seier for jordvernet og beiteinteressene på Nerskogen!

Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) har fattet endelig avgjørelse i innsigelsessak hvor Statsforvalteren har lagt ned innsigelse til bygging av 29 hytter på innmarksbeite og dyrkbar jord på Nerskogen i Rennebu kommune. 


Publisert 01.03.2021

Nasjonal jordvernpris 2021 – kandidater fra Trøndelag?

Statsforvalteren ønsker forslag til kandidater fra Trøndelag til nasjonal jordvernpris innen 17. mars. Den nasjonale jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet. 


Publisert 25.09.2020

En gladsak for jordvernet - Ny høring av grønn strek i Trondheim

Trondheim har over tid vært blant de kommunene i landet som har omdisponert mest dyrka mark til andre formål. Det er derfor gledelig at kommunen nå tar grep og vektlegger jordvernet i større grad.


Publisert 01.07.2020

Vil ha mer ambisiøst jordvernmål

Det nasjonale jordvernmålet på omdisponering av maksimalt 4 000 dekar dyrka jord er nådd for tredje året på rad. Men fortsatt omdisponeres svært mye dyrka mark, ikke minst her i Trøndelag.


Publisert 13.03.2019

Honnør til Fylkestinget i Trøndelag!

Fylkesmannen gir honnør til Fylkestinget i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune som har satt i gang arbeidet med en Regional plan for arealbruk, og som utarbeider en regional jordvernstrategi som en del av denne planen. Dette blir én av de første fylkes(del)planene i nye Trøndelag.