Økologisk landbruk

Oppdatert 20.12.2023

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har som oppdrag å videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankret i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan også søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Vis mer

Trøndelag hadde i 2018 et økologisk areal på ca 97 600 daa, tilsvarende omtrent 6 % av jordbruksarealet. De trønderske økoprodusentene driver i hovedsak med grovfôrproduksjon, men det produseres også en god del korn. Økologiske poteter og grønnsaker produseres også, mens frukt og bær produksjonen er liten. Den trønderske andelen av den økologiske melk- og ammekuproduksjonen utgjør samlet sett om lag 1/3 av den totale norske økologiske produksjonen.

Forutsetningene for økologisk produksjon i Trøndelag er gode. Husdyrproduksjonen er spredd godt ut over hele Trøndelag og det gir god tilgangen til husdyrgjødsel. Den allsidige jordbruksproduksjonen gir også mulighet for et godt vekstskift som er en nødvendighet for å få god og avlingssikker økologisk produksjon. Omsetning av økologisk i dagligvarehandelen øker, og det er et potensial for produksjonsøkning i Trøndelag som følge av etterspørselsvekst.

Trøndelagsfylkene har siden 2010 vært foregangsfylker for økologisk melk og i 2015 ble også kjøtt innlemmet i prosjektet. Hovedmålet i prosjektet er at Trøndelag skal være ledende i landet på økologisk melkeproduksjon. Prosjektet skal også bidra til å styrke arbeidet med økologisk melkeproduksjon i de andre fylkene.

Handlingsplan. Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) skal bidra til å videreutvikle økologisk landbruk som en del av landbruket i fylket. Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag (RNP) tydeliggjør regionale valg og prioriteringer av virkemiddelbruk innenfor næringsutvikling i Trøndelag, og økologiske produksjon innen grovforbasert husdyrhold, potet, frukt, bær og grønnsaker prioriteres. Handlingsplan Trøndelag- mer økologisk 2017-2021 peker på utfordringer og muligheter, og gjennom mål og strategier skal den være et verktøy for å øke den økologiske produksjonen i regionen. 

Regelverk. Økologisk matproduksjon er regulert av Økologiforskriften. Forskriften er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, og er basert på EU-standarden for økologisk produksjon. En sammenfatning av regelverket finnes i to veiledere, en for landbruk og en for foredling, import og omsetning. Mattilsynet er tilsynsmyndighet for økologiforskriften, og har delegert ansvaret for sertifisering og kontroll til Debio.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 07.12.2023

Hvem blir årets Økobonde for 2023?

Kjenner du noen som bidrar til utvikling og god omdømmebygging av det økologiske landbruket i Trøndelag? Da bør du nominere dem som kandidat til prisen Årets Økobonde 2023.


Publisert 07.12.2021

Hvem blir årets økobonde?

Nå jakter Statsforvalteren på gode kandidater til prisen Årets Økobonde 2021.


Publisert 02.12.2021

Ny giv for småskala grønnsaksproduksjon

Småskala grønnsaksproduksjon har lang tradisjon i Norge. Med nye metoder skal grønnsaksproduksjonen på mindre arealer bli mer næringsrettet.


Publisert 07.09.2020

Årets økouke - programmet er klart!

ØKOUKA er en årlig nasjonal feiring av økologisk og biodynamisk landbruk.

Fra 18.-27.september 2020 vil ØKOUKA Trøndelag smaksette regionen med ulike arrangementer av praktisk og teoretisk art, både for deg som gårdbruker og forbruker.

Vi gleder oss til ei uke som bugner av aktiviteter, kurs, fagdager, og ikke minst deilig økologisk mat! 

 


Publisert 02.07.2020

Handlingsplan - økologisk landbruk i Trøndelag 2020-2025

Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Trøndelag 2020-2025 konkretiserer satsning på økologisk landbruk, som er et av de strategiske satsningsområdene i Regionalt næringsprogram, vedtatt i Hovedutvalg for næring 19.09.18.


Publisert 11.03.2019

Slutt for foregangsfylke melk og kjøtt – men Trøndelag er best på økologisk

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt i Trøndelag ble starta i 2010, og har vart helt framt til 2019. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Fylkesmannen, NLR Trøndelag, Tine, Trøndelag Fylkeskommunen, Økologisk Norge i Trøndelag og landbruksnæringa i fylket. NLR har hatt prosjektledelsen.


Publisert 05.09.2018

Økologisk aktivitetsuke - Økouka 2018

Økouka Trøndelag 2018 er høstens mulighet til å bli med på ulike arrangement som setter økologisk mat i fokus, for inspirasjon og matnyttig læring.