Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. 

 

Ordningen skal legge til rette for spredning av svine- og fjørfeproduksjonen på flere gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha.

Søknad om konsesjon skal sendes til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Statsforvalteren, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Statsforvalteren.

Alle som driver med svine- og fjørfeproduksjon, må gjøre seg kjent med husdyrkonsesjonsregelverket. Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen, samt tilhørende rundskriv, finner du lenker til på Landbruksdirektoratet sine nettsider. Søknadsskjema og mer informasjon finner du i lenker til høyre i bildet. Du kan også bruke søkefunksjonen på Landbruksdirektoratet sin side.

Når kan det gis konsesjon?

• Ved leie eller overtaking av anlegg med konsesjonsregulert produksjon
• Etablering av purkering

Når kan det gis unntak fra konsesjonsplikten?

• Dersom en har drevet ervervsmessig svine- eller fjørfeproduksjon i minimum ti år og overtar en eiendom med ervervsmessig svine- eller fjørfeproduksjon som en har odelsrett til, og produksjonene til sammen overstiger grensen for konsesjonsfri drift, kan det gjøres unntak fra konsesjonsplikten etter Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 3 første ledd. Statsforvalteren kan dispensere fra tiårskravet.
• Ved inngåelse av ekteskap eller samboerskap der partene har hver sin ervervsmessige svine- eller fjørfeproduksjon som de har drevet i minimum tre år, og disse produksjonene til sammen overstiger grensen for konsesjonsfri drift, kan det gis unntak fra konsesjonsplikten etter Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 3 første ledd.
• Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller gi tillatelse til å overstige grensen for utrangerte purker for et enkelt år. Særlige tilfeller kan være avvikling, sanering eller skader på driftsbygning.


Driftsfellesskap

Ved samarbeid kan foretakene i driftsfellesskapet samlet produsere opptil konsesjonsfri grense.


Gjeldende konsesjonsgrenser

Man kan starte opp med kraftfôrkrevende husdyrproduksjoner uten konsesjon, men husdyrkonsesjonsregelverket setter grenser for hvor mange dyr av høner, kylling, kalkun og/eller gris du kan ha. Dagens konsesjonsgrenser er:

  1. Maksimalt 280 000 omsatte eller slaktede kyllinger per år
  2. Maksimalt 60 000 omsatte eller slaktede kalkuner per år
  3. Maksimalt 7500 verpehøner på ethvert tidspunkt
  4. Maksimalt 2100 omsatte eller slaktede slaktegriser per år
  5. Maksimalt 105 avlspurker på ethvert tidspunkt og maksimalt 150 utrangerte avlspurker per år
  6. I foredlingsbesetninger: maksimalt 105 innsatte avlspurker på ethvert tidspunkt og maksimalt 438 utrangerte avlspurker per år
  7. I formeringsbesetninger: maksimalt 105 innsatte avlspurker på ethvert tidspunkt og maksimalt 220 utrangerte avlspurker per år
  8. Satellitt i purkering: maksimalt 53 avlspurker på ethvert tidspunkt, eller maksimalt 2100 omsatte eller slaktede slaktegriser per år


Toårsregelen

Det er tillatt å overstige konsesjonsgrensen eller innvilget dyretall med inntil 15 % ett år, mot tilsvarende reduksjon i produksjonen det påfølgende året. Det er alltid de to siste årene som vurderes i sammenheng. For eggproduksjon vurderes de siste to innsettene.


Kontroll etter husdyrkonsesjonsregelverket

Alle med svin og slaktedyr av fjørfe blir kontrollert hvert år. I tillegg kontrollerer vi et risikobasert utplukk av svine- og fjørfebesetninger. Denne kontrollen kan være stedlig eller en dokumentkontroll. Statsforvalteren kontrollerer også om en innvilget konsesjon er i drift. Har det ikke vært ervervsmessig drift siste ti år, faller konsesjonen bort.
Om du blir plukket ut til kontroll, har du som produsent opplysningsplikt. Det vil si at du plikter å gi de opplysninger og dokumenter som trengs for at vi skal kunne føre kontroll med at regelverket blir overholdt. Vi kan også kreve adgang til produksjonsanlegg for kontroll.

Spørsmål eller tips

Har du spørsmål om eller kjenner du til brudd på husdyrkonsesjonsregelverket? Da kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen oppgitt. Du kan også tipse Landbruksdirektoratet, kontaktinformasjon finner du her: Tips oss - Landbruksdirektoratet.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 19.12.2023

Hvorfor teller Statsforvalteren avlspurker?

Hvert år er ansatte hos Statsforvalteren i Trøndelag ute hos svineprodusenter i fylket og teller hvor mange avlspurker gårdbrukerne har. En avlspurke er en gris som har født minst ett kull med grisunger.


Publisert 08.06.2022

Info om brev til produsenter av verpehøner

Statsforvalteren forvalter regelverket for husdyrkonsesjoner, og skal føre kontroll med produsenter som har produksjoner regulert av husdyrkonsesjonsloven. Vi har nå sendt brev til produsenter av verpehøner som har søkt produksjonstilskudd for 7500 høner.


Publisert 08.06.2022

Svineprodusenter berørt av dataangrep kan søke om midlertidig konsesjon

Nortura ble utsatt for et dataangrep mot slutten av desember 2021. Dette medførte blant annet at flere svineprodusenter ikke fikk levert planlagt og innmeldt antall dyr til slakt mot slutten av året. Antall dyr som var innmeldt måtte i stedet leveres og slaktes i januar 2022. Svineprodusenter som ble berørt av dataangrepet mot Nortura ved nyttår kan søke om midlertidig konsesjon.