Husdyr

Oppdatert 04.04.2024

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner – som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit) – utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter svine- og fjørfeproduksjon. Regelverket skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Du finner mer informasjon om husdyrkonsesjon på nettstedet til Landbruksdirektoratet.

Erstatningsordninger og tilskudd

Statsforvalteren har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Statsforvalteren om kompensasjon dersom du avvikler før denne fristen. Søknadskjemaet ligger på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 22.11.2021

Beitebruk i utmark

I Trøndelag finnes det 92 beitelag som organiserer beitedriften rundt om i fylket. Organisert beitebruk skal legge til rette for en rasjonell utnytting av utmarksbeitene og redusere tap av dyr på beite.


Publisert 10.11.2021

Mange velger melk

Velg melk er et satsingsprosjekt for små og mellomstore melkeprodusenter og deres familier. Av de 200 produsentene som foreløpig er med, har hele 80 prosent sagt at de vil ha rådgiving knyttet til bygningsplanlegging.


Publisert 20.04.2018

Stor interesse for tiltak i beiteområder

Rundt 90 aktive beitelag organiserer beitebruken i store deler av utmarka i Trøndelag. Søknader fra beitelaga om tilskudd til tiltak i beiteområder viser at behovet for tilretteleggingstiltak i beiteområdene er stort.