Høring - søknad om tillatelse til pukkverk og asfaltverk på Lerkehaug - Veidekke Industri AS - Steinkjer kommune

Høringsfrist:
20. februar 2023 23.59

Veidekke Industri AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drifte pukkverk og asfaltverk på Lerkehaug

Publisert 21.01.2023

Bakgrunn for søknad

Veidekke drifter i dag både et pukkverk og et asfaltverk på Lerkehaug. Disse driftes etter forurensningsforskriften kap. 30 og 24. Asfaltverket er plassert nærmere enn 300 meter fra nærmeste bebyggelse og må derfor ha en tillatelse. Pukkverket har en tillatelse (datert 01.03.2000) for mottak av blant annet betong, asfalt og rene masser. I denne tillatelsen åpnes det også opp for mottak av trevirke, metaller og tegl, men Veidekke industri AS har opplyst at det kun tas imot betong, asfalt og rene masser (jord og småstein). På grunnlag av at naboer har klaget på støv og støy over flere år, at dagens tillatelse ikke stemmer overens med dagens aktivitet og er over 10 år og at vi ønsker likebehandling av anlegg på samme område, har vi bedd virksomheten om å søke om ny/endret tillatelse for pukkverket og asfaltverket.

I en tillatelse setter Statsforvalteren vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet begrensning i typer og mengder avfall, grenseverdi til støy og støv, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende. 

Alle gjeldende tillatelser (etter forurensningsloven) er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Søknaden med tilhørende vedlegg er tilgjengelig i menyen til høyre.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 20.02.2023.