Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Om oss

Vi jobber for at tromsværingen, liten og stor, skal ha et godt fylke å bo og arbeide i. Fylkesmannen er statens representant i fylket. Vi skal arbeide for at Stortingets og regjeringens politikk blir fulgt opp. Vi skal fortelle sentrale myndigheter om viktige saker i Troms, slik at de kan ta hensyn til dette. 

Fylkesmannen i Troms er bindeleddet mellom nasjonal politikk og lokalt folkestyre. Fylkesmannens rolle og oppgaver påvirkes av hva Stortinget og regjeringen til en hver tid bestemmer.

Vi er et statlig forvaltningsorgan som får oppgaver fra elleve departement, ni direktorat og sentrale tilsyn. Fylkesmannen fører tilsyn, behandler klager, samarbeider med og veileder kommunene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.06.2016
Fylkesmannen i Troms har om lag 140 ansatte. Fylkesmannsembetene er ulikt organisert fra fylke til fylke. Fylkesmannsembetet i Troms har en embetsledelse og syv fagavdelinger.

Dette er våre oppgaver

En pådriver for regjeringens politikk

Hos Fylkesmannen i Troms har vi syv fagavdelinger hvor det jobber folk med høy kompetanse: Helse og omsorg. Landbruk. Miljøvern. Oppvekst og utdanning. Plan, reindrift og samfunnssikkerhet. Justis og kommunal. Administrasjon og HR.

Med denne kompetansen veileder vi kommune i deres arbeid med å iverksette regjeringens politikk på best mulig måte.

Vi skal løse politiske utfordringer

Fylkesmannen er samordningsmyndighet. Det betyr at vi koordinerer og få til samarbeid mellom ulike fagområder. For eksempel kan det bli konflikt mellom miljøhensyn og næringshensyn, som rovdyr og landbruk eller oppdrett og miljø.

Vi skal legge til rette for at lover blir overholdt

Fylkesmannen skal passe på at rundt 90 forskjellige lover blir fulgt, og at tromsværingene får innfridd sine rettigheter. Dette gjør vi ved å føre tilsyn og behandle klager. For eksempel kan du som forelder kan mene at verken skolen eller kommunen gjør nok i en mobbesak. Da kan du snakke med oss.

Vi tar egne initiativ

Vi er opptatt av å kjenne fylket så godt at vi kan foreslå tiltak overfor sentrale myndigheter. Det mener vi er nødvendig for å utvikle fylket vårt.

Kongens representant i fylket

Fylkesmannen blir utnevnt av Kongen i statsråd, og er Kongehusets representant i fylket.

Vi utfører oppgaver for Kongehuset. Blant annet forbereder vi utdeling av ordner og medaljer og gjennomfører kongelige besøk i Troms.

I juli 2016 var Dronning Sonja med på feiringen av Reisa nasjonalparks 30års jubileum.

Avdeling for plan, reindrift og samfunnssikkerhet

Samfunns- og arealplanlegging. Reindriftsforvaltning. Samfunnssikkerhet og beredskap. Geografiske informasjonssystemer (GIS).

Helse- og omsorgsavdelingen

Folkehelse. Førerkort. Helsetjenester. Individuell plan. Omsorgstjenester. Kompetanseløftet. Psykisk helse. Rus. Samhandlingsreformen. Tilskudd. Turnustjeneste. Tvang.

Landbruksavdelingen

Husdyr. Jordbruk. Matproduksjon. Skogbruk. Jordvern. Landbrukseiendom og boplikt. Ressursutvikling. Økologisk landbruk. Klima- og miljøtiltak i landbruket. Kulturlandskap. Bioenergi. Grønt reiseliv. Inn-på-tunet.

Miljøvernavdelingen

Forurensning og naturmangfold. Avfall og gjenvinning. Fiskeforvaltning. Akvakultur. Friluftsliv. Motorferdsel. Rovvilt. Vann. Verneområder.

Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Barneloven. Barnevern. Familievern. Barnehage. Grunnskole og videregående opplæring. Opplæring innen kriminalomsorgen. Sensorskoleringer grunnskolen. Vurderingskurs samiske språk.

Justis- og kommunalavdelingen

Askespredning. Forliksrådene. Forvaltningsrett. Fri rettshjelp. Fritak fra taushetsplikt. Navneloven. Offentlighetslova. Separasjon og skilsmisse. Skjenkebevillinger. Tros- og livssynssamfunn. Valg. Åpningstider for utsalgssteder. Biologiske foreldre til adoptivbarn. Kommunal fornying. Kommunalrett. Kommuneøkonomi. Vergemål. Sosiale tjenester. Plan- og bygningsloven.

Administrasjon- og HR-avdelingen

Publikumskontakt. Økonomistyring. Innkjøp. Regnskap. Rekruttering. Utvikling. Post. Informasjonssikkerhet. Statsborgerseremonier. Medaljer og ordner. Apostillestempel.