Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Høring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022 sendes nå ut på høring. Du finner høringsdokumentene her og kan avgi høringsuttalelsen elektronisk. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.10.2018

Fylkesmennene i Troms og Finnmark inviterer med dette interessenter til å komme med høringsinnspill til Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022.

Høringsfristen er 28.11.2018. Høringsdokumentene finner du i høyre marg. 

Det er ønskelig at du laster opp ditt høringssinnspill elektronisk via denne siden(se lenger ned i artikkelen). Det er kun mulig å laste opp dokumenter i pdf format.

Det er også mulig å sende høringsinnspill pr. brev til

 • Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105 Langnes, 9291 Tromsø

eller

 • Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø.

Høringen omfatter disse fem dokumentene:

 • Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022– overordna program
  • Regionalt næringsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022
  • Regionalt miljøprogram for Troms og Finnmark 2019-2022
  • Regionalt skog- og klimaprogram for Troms og Finnmark 2019-2022
  • Matjordprogram for Troms og Finnmark 2019-2022

 Du velger selv om du vil avgi et samla høringsinnspill eller for det enkelte delprogram. 

Om Regionalt bygdeutviklingsprogram

Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) er en konkret oppfølging av stortingsmelding Velkommen til bords (2011-2012), om landbruks- og matpolitikken. RBU skal inneholde regionale planer og virkemidler for å fremme landbruksbasert næringsutvikling og målrette miljø- og klimaarbeidet.

Programmet skal bestå av tre delprogrammerer:

 • Regionalt næringsprogram (RNP)
 • Regionale miljøprogram (RMP)
 • Regionalt skog- og klimaprogram (RSK)

Målet er å styrke og samordne det regionale miljø- og næringsarbeidet. Dette skal bidra til økt mobilisering av lokale ressurser og bygge opp under lokal vekstkraft.

Styringsgruppa har vedtatt at det i tillegg til de tre faste delprogrammene skal utarbeides et matjordprogram som skal inngå som en del RBU for Troms og Finnmark. RBU for Troms og Finnmark omfatter derfor et overordna RBU og fire delprogrammer. 

Rullering

I brev av 20.9.17 fra LMD til fylkesmennene er det gitt føringer for rullering av RBU. Der fremgår det at RBU skal utarbeides i det regionale partnerskapet bestående av fylkesmannen, fylkeskommunen, Innovasjon Norge og faglagene i landbruket. Andre aktører kan trekkes inn i arbeidet ved behov. Jobben skal påbegynnes i 2017, gjennomføres i 2018 og programmet skal ha virkning fra 1.1.2019. De fylkesmannsembeter som skal slås sammen er bedt om å samarbeide om dette.

Dette er et særlig spennende og viktig arbeid siden det er det første strategidokumentet som utarbeides for landbruket i et sammenslått fylkesmannsembete i Troms og Finnmark.

Organisering

Styringsgruppe

I januar 2018 ble det nedsatt ei styringsgruppe for arbeidet med rulleringa. Styringsgruppa består av representanter fra fylkeskommunene, faglagene, Innovasjon Norge, Sametinget og fylkesmennene i begge fylker. De har jobbet for en helhet og sammenheng mellom delprogrammene og sikre fremdrift og medvirkning til utarbeidelse av programmet.

 Arbeidsgrupper

Arbeidet med delprogrammene har foregått i arbeidsgrupper. Det er etablert ei arbeidsgruppe for hvert av delprogrammene som har vært ledet av ansatte hos fylkesmennene i Troms og Finnmark. Arbeidsgruppene har vært sammensatt av et bredt utvalg av representanter fra fagmiljøet i Troms og Finnmark, blant annet fra faglag, FoU-miljø, veiledningstjeneste og lokal og regional forvaltning.

 Fremdriftsplan

Ny RBU skal ha virkning fra 1.1.2019 og skal være ferdigstilt innen 1.12.2018. Arbeidet i arbeidsgruppene har foregått fra februar til august.

Nærmere om regionale næringsprogram (RNP)

RNP skal gi strategisk retning for det regionale arbeidet med næringsutvikling i landbruket, og synliggjøre landbrukets muligheter og bidrag til det samlede næringsutviklingsarbeidet i regionen. Strategien skal løfte frem potensiale for utviklingen innenfor både tradisjonelt landbruk og andre landbruksbaserte næringer.

Utrednings- og tilretteleggingsmidler i landbruket og investerings- og bedriftsutviklingsmidlene i landbruket (IBU-midlene) er konkrete virkemiddel som skal bidra til å nå målene i de regionale strategiene. I tillegg forvalter fylkeskommunene midler til rekruttering og kompetanse i landbruket. Midlene fordeles ut regionalt etter en fastsatt fordelingsnøkkel. RNP må utarbeides innenfor rammene av nasjonale føringer gitt av regjering og Storting.

Nærmere om regionale miljøprogram (RMP)

Landbruksdirektoratet har startet arbeidet med revidering av Nasjonalt miljøprogram for en ny periode. Som en oppfølging av stortingsmelding Endring og utvikling. En fremtidsrettet jordbruksproduksjon skal klima i større grad vektlegges i revidert Nasjonalt miljøprogram. Dette skal også følges opp ved revidering av regionale miljøprogram og kommunale tiltaksstrategier. I programmet skal det være en beskrivelse av miljøutfordringer i fylket og på bakgrunn av disse, prioriteringer for hvordan man vil følge opp med tiltak. Programmet skal også gi føringer for prioriteringer i de kommunale tiltaksstrategier for bruk av SMIL-midler. Det forventes at tiltak som kan bidra til reduserte utslipp til luft innlemmes i de reviderte miljøprogrammene. Fylkene tildeles regionale midler som skal bidra til å nå målene i programmet.

Nærmere om regionale skog- og klimaprogram (RSK)

Regionalt skog- og klimaprogram skal fortsatt omfatte ordningene tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer, tilskudd til skogsvegbygging og tilskudd til drift med taubane og hest. Programmet bør inneholde en kortfattet beskrivelse av status og regionale utfordringer på disse områdene og hvordan virkemidlene skal prioriteres brukt. Programmet skal bygge opp under et aktivt og bærekraftig skogbruk, for økt verdiskaping og klimabidrag, slik det fremgår av stortingsmelding Verdier i vekt – konkurransedyktig skog- og trenæring.

Nærmere om matjordprogrammet

Matjordprogrammet er ikke en del av RBU slik det fremgår av sentrale føringer. Styringsgruppa for rullering av RBU for Troms og Finnmark har imidlertid kommet frem til at det er naturlig å se tema fra et slikt program i sammenheng med de øvrige programmene. Mange fylker har utarbeidet en egen jordvernstrategi. Innholdsmessig er det tenkt at matjordprogrammet skal utformes på samme måte, men det er valgt å kalle det for et matjordprogram for å tydeliggjøre at det handler om å ta vare på ressursgrunnlaget for matproduksjon. Et slikt program kan bl a inneholde temaene driveplikt, nydyrking, leiejord, agronomi, jordvern, eiendomsstruktur, jord i drift, kommuneplaner. 

Bakgrunnsdokumenter

RBU for Troms og Finnmark skal bygge på følgende sentrale landbrukspolitiske dokumenter:

-        Stortingsmelding Endring og utvikling. En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

-        Stortingsmelding Verdier i vekt – konkurransedyktig skog- og trenæring

-        Stortingsmelding Garden som ressurs – marknaden som mål

-        Bioøkonomistrategien Kjente ressurser uante muligheter (bioøkonomistrategi)

-        Reiselivsstrategien Opplevingar for einkvar smak – strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar

-        Nasjonal jordvernstrategi

Begge fylkene har også utarbeidet en plan/strategi for landbruket som er vedtatt i fylkestinget. Det er naturlig at arbeidet som gjøres med rullering av RBU bygger på disse dokumentene.

Landbruksstrategier for Finnmark 2015-2020

Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025

Høringsuttalelse