Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Utviklings og tilretteleggingsmidler - Landbruk

Det kan nå søkes om støtte til utviklings- og tilrettelegginstiltak i landbruket. Fylkesmannen i Troms har ca 0,9 mill til fordeling. Søknadsfrist er 15.oktober.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.09.2017

Formålet med midlene er å bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, samt utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Støtte til utvikling av økologisk landbruk kan inngå som en del av tilretteleggingstiltakene.

De som kan søke er faglagene, kommuner, fagsenter og andre organisasjoner innen landbruket.

Regionalt partnerskap har vedtatt følgende satsingsområder for 2017:

1. a) Rekruttering

 • Fokus på generasjonsskifte, tidlig innsats og mulighetsvurderinger samt nettverksbygging blant nye og potensielt nye bønder, skogeiere og reineiere

    b) Kompetanse

 • Økonomi og driftsledelse
 • Jord- og plantekultur
 • Innovasjon og bygdenæringer
 • Skogkultur

2.  Produksjon av mat

 • Grovfôr- og beitebasert husdyrproduksjon innkludert kjekjøtt
 • Poteter, bær og grønnsaker
 • Svin
 • Økologisk mat

3.  Skog, trevirke og bioenergi

 • Økt bruk av trevirke
 • Økt hogst i Tromsskogen
 • Oppbygging av skogressursene og bedring av kvaliteten på framtidsskogen
 • Økt opptak og binding av karbon i skogen

4.  Bygdenæringer

 • Inn på tunet og Ut på vidda
 • Lokal mat og matspesialiteter
 • Grønt reiseliv
 • Samisk reiseliv
 • Bygdeservice

Dette betyr en bred satsing som igjen innebærer at prosjektenes kvalitet blir viktig.

For å kunne støtte flest mulig prosjekter bør egenfinansiering + annen finansiering utgjøre minst 50 %.

Søknadsskjema

Det skal benyttes elektronisk søknadsskjema, se vedlegg som er en link til skjemaet. Om du ikke får åpna skjemaet, kontakt oss.

Skjemaet skal være greit å fylle ut. I et av punktene skal søker si noe om formålet med prosjektet og resultatmål.

Formålet skal beskrive hvorfor en vil gjennomføre prosjektet, den noe mer langsiktige effekten eller læringen av prosjektet. Det viktige stikkordet blir HVORFOR. 

Resultatmålet skal beskrive hva som konkret skal komme ut av prosjektet når det er ferdig, en form for sluttprodukt. Det viktige stikkordet blir HVA. Dette må ikke blandes sammen med aktivitetene/tiltakene i prosjektet som skal beskrives særskilt. Et resultatmål skal normalt være målbart.

Jo bedre disse punktene er gjennomarbeidet og konkretisert, jo bedre er sjansene for et vellykket prosjekt.

Lykke til!