Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

RMP (Generelle miljøtiltak)

RMP er et grunnlag for å forvalte generelle økonomiske virkemidler som tildeles Fylkesmennene som en årlig ramme fra Statens Landbruksforvaltning. RMP skal i tillegg avklare kriterier for fordeling av økonomiske virkemidler til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) som Fylkesmannen skal fordele til kommunene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.06.2013

Regionalt Miljøprogram for Jordbruket i Troms 2013-2016 er utarbeidet i samarbeid mellom landbruksnæringa, regional og lokal forvaltning og Sametinget. Faglig bistand har vært innhentet fra miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen ved behov. Fylkesmannens landbruksavdeling har vært ansvarlig for gjennomføring av arbeidet. 

Hovedmålsettingen for Regionalt Miljøprogram for Jordbruket i Troms 2013-2016 er:
Å styrke miljøarbeidet i jordbruket og synliggjøre jordbrukets miljøinnsats i Troms. 

For å nå dette målet er det utarbeidet egne tilskuddsberettigede tiltak tilpasset regionale utfordringer og forutsetninger. 

Tiltakene i regionalt miljøprogram skal være forankret i seks miljøtema som kommer fram av nasjonalt miljøprogram; 1) kulturlandskap, 2) biologisk mangfold, 3) kulturhistoriske miljøer og kulturminner, 4) tilgjengelighet og friluftsliv, 5) avrenning til vassdrag, 6) utslipp til luft 7) plantevernmidler og avfall.

Troms fylke er kjennetegnet av et variert og storslagent kulturlandskap preget av lang tids jordbruksdrift. Dette landskapet er viktig for biologisk mangfold, for vår kulturhistorie og identitet, for rekreasjon og opplevelser og for verdiskaping i jordbruket og andre næringer. De fleste RMP-tiltakene er derfor rettet mot å stimulere til å holde kulturlandskapet åpent samt å ta vare på og synliggjøre enkeltelementer i kulturlandskapet. I tillegg er det utformet tilskuddsordninger rettet mot å bevare husdyrraser med sterk forankring til regionen, å legge til rette for allmenn ferdsel i og gjennom kulturlandskapet og begrense utslipp til luft.


21.06.2017

Ny veileder for regionale miljøtilskudd for jordbruket

Gårdbrukere i Troms finner informasjon om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Troms i 2017 i Fylkesmannens nye veileder.


02.08.2016

Gårdbrukere kan søke tilskudd til regionale miljøtiltak

Nå er søknadsrunden for 2016 åpnet. Fristen for å søke er 1. september. For beitelag er 1. desember siste frist.


16.06.2016

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms 2016

Nå er det ny sesong for regionale miljøtiltak i jordbruket i Troms. Søknadsfrist er 1. september 2016 for alle tiltak bortsett fra tiltak Drift av beitelag, som har søknadsfrist 1. desember 2016.


15.06.2015

Regionale miljøtilskudd 2015

Nå er det sesong for regionale miljøtiltak 2015 (RMP). Ny, oppdatert veileder finner du til høyre på siden. Søknadsfrist er 1. september for alle tiltak bortsett fra tiltak 4 Drift av beitelag, som har søknadsfrist 1. desember.


05.08.2014

Søk regionalt miljøtilskudd og tilskudd til organisert beitebruk elektronisk

I Troms er fristen for å søke regionalt miljøtilskudd 1. september og tilskudd til organisert beitebruk 1. desember. Dersom du søkte om miljøtilskudd i fjor, elektronisk eller på papir, vil du i årets søknad få spørsmål om du ønsker å gjenbruke de karttegningene som saksbehandler godkjente i fjor. Det gjør det enklere å søke. Trenger du hjelp med søknaden tilbyr kommunen som vanlig veiledning i sin åpningstid.


11.06.2014

Regionalt miljøprogram for Troms -oppdatert veileder for miljøtilskudd i jordbruket søknadsomgangen 2014

Nå er det igjen sesong for regionale miljøtiltak. Ny, oppdatert veileder blir sendt alle gårdbrukere i Troms i løpet av kort tid. Du kan søke elektronisk fra 1. august 2014. Søknadsfristen er 1. september 2014 for RMP-tiltak og 1. desember for drift av beitelag, tidligere OBB. Utbetalingen skjer i februar/mars 2015.


06.03.2014

Regionale miljøtilskudd blir utbetalt i uke 10

Nå blir de regionale miljøtilskuddene utbetalt. Har du søkt elektronisk finner du tilskuddsbrevet i Altinn i "Min meldingsboks". Dersom du har søkt på papir får du tilskuddspapiret i posten i løpet av noen dager.


19.08.2013

Få hjelp til å søke regionalt miljøtilskudd elektronisk!

Fristen for å søke regionalt miljøtilskudd i landbruket er 1. september. I år er det for første gang mulig å søke elektronisk. Kommunen tilbyr veiledning i sin åpningstid. Trenger du hjelp til elektronisk søknad kan du også ringe Statens landbruksforvaltning fram til klokken 18.00 mandag 19. og tirsdag 20. august. Ring direkte på numrene som er oppgitt under.

 


25.06.2013

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Troms 2013-16 er klart til bruk


25.06.2013

Framdrift Regionalt miljøprogram for Troms 2013 – 2016

Høringsdokumentet ble sendt på e – post til ca 60 mottakere 20. desember 2012, dessuten ble høringsbrev og høringsutkastet lagt på hjemmesiden til FM under høringer. Frist for tilbakemelding ble satt til fredag 25. januar 2013.