Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


10.12.2018

Vi søker kandidater til Nordnorsk økomatpris 2019

Vet du om noen som fortjener å vinne en pris for å fremme økologisk mat eller økologisk produksjon i Nordland, Troms eller Finnmark? Send ditt forslag, med begrunnelse til Fylkesmannen, innen 15. januar 2019!


07.12.2018

Reindrift fra Troms i utenlandsk media

Et reinbeitedistrikt fra Troms reinbeiteområde har hatt besøk av tysk media og har dermed fått anledning til å fortelle om klimaendringenes påvirkning på reindriftsnæringen og nødvendig tilleggsforing med mer for et publikum utenfor landets grenser.


21.11.2018

Skognæringsmøte

Fylkesmannen inviterer til Skognæringsmøte onsdag 5. desember kl 10.00 på Bardufosstun i Målselv. Hovedtema for møtet er bioenergi.

 


08.11.2018

Tilskudd til drift av beitelag, Troms - 2018

Vi gjør oppmerksom på at fristen for å søke tilskudd til drift av beitelag i Troms er 1. desember 2018.


12.10.2018

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022 sendes nå ut på høring. Du finner høringsdokumentene her og kan avgi høringsuttalelsen elektronisk. 


11.10.2018

Høring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022 sendes nå ut på høring. Du finner høringsdokumentene her og kan avgi høringsuttalelsen elektronisk. 


09.10.2018

Gården er en suveren arena for læring og omsorg – bruk den!

Å bli godtatt for den du er - bli sett og hørt, og få være med i et sosialt fellesskap. Å få muligheten til å bidra, lære og mestre. Dette trenger vi alle for å trives, for personlig utvikling og en meningsfull hverdag. Men dette er ingen selvfølge for mange barn, unge og voksne i dag.


28.09.2018

Fagdag om inntak av selen og jod

Komite for geomedisin, som er en del av Det Norske Vitenskaps-akademi, arrangerer fagdag den 30. oktober 2018 der de setter inntak av selen og jod på agendaen. Dyktige fagfolk fra Norge og Sverige vil belyse temaet.


04.09.2018

Få en tryggere hverdag på gården - ta deltidsstudie HMS i landbruket

UiT, Norges arktiske universitet, tilbyr videreutdanning i HMS for landbruket. I samarbeid med landbruksnæringa har UiT utviklet et deltidsstudie som vektlegger en praktisk tilnærming til sikkerhetsarbeid på gården. Det er lagt opp til 3 samlinger slik at studiet lar seg kombinere med jobb og skole. Søknadsfrist er 1. oktober og oppstart 31. oktober.


31.08.2018

Reintelling på Kvaløya – vis hensyn

I perioden 5. -14. september foregår det reintelling på Kvaløya i Troms. Under samlingen er reinen veldig sårbar og var for forstyrrelser.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel