Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Omsorgstjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Omsorgstjenester skal organiseres slik at den enkelte så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Tjenestene skal utformes i samråd med brukeren. Statsforvalteren fører tilsyn og kontroll med de kommunale tjenestene. 

Flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen yter tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i vanlige hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, blir den sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


Publisert 11.07.2017

Tilskot til samanslegne kommunar

Stortinget har behandla Prop. 129 S (2016 – 2017) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017.


Publisert 24.03.2014

Fylkesmannen lyser nå ut midler fra Kompetanseløftet 2015.

Fylkesmannen lyser nå ut midler fra Kompetanseløftet 2015. Søknadsfrist: 25. april!


Publisert 11.07.2013

Regional helse- og omsorgskonferanse om tema demens

Fylkesmannen i Troms er medarrangør i en viktig fagkonferanse om demens 16. og 17. oktober i Tromsø. Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom blant annet Universitetet i Tromsø, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Troms, KS Nord-Norge, Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms.


Publisert 21.05.2013

Ny stortingsmelding om morgendagens omsorg

I april ble det lagt frem en ny stortingsmelding om morgendagens omsorg. Meldingen blir beskrevet til å være en “mulighetsmelding” for omsorgsfeltet.


Publisert 21.03.2013

Midler til kompetansebygging i pleie- og omsorgssektoren


Publisert 14.12.2012

Kompetanseløftet - Rapportering og plantall 2012-2013

Kommuner som vil søke om tilskudd i 2013 til tiltak som finansieres over Kompetanseløftet 2015, må søke via Fylkesmannen som vanlig. En forutsetning for å søke, er at kommunen har rapportert resultat- og plandata til Fylkesmannen innen 1. februar 2013.