Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

LIS1 og turnustjeneste for fysioterapeuter

Oppdatert 10.12.2021

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for leger følger ordningen som ble iverksatt i 2019. Ofte brukes uttrykkene LIS1, LIS2 og LIS3 om leger som er ansatt i utdanningsstillinger.

Spesialistutdanningen og godkjenningen for leger er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 erstatter i praksis turnustjenesten for leger. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

LIS1 omfatter tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Leger som var tilsatt eller hadde fått tilbud om turnusstilling etter gammel ordning før 1. mars 2017 er de siste som gjennomfører turnustjeneste. 

Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvalteren i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedansvar for å skaffe nok turnusplasser i sin region (Nord-Norge, Vestlandet og Østlandet). 

Kurs hos Statsforvalteren

Statsforvalteren tilbyr gruppeveiledning og kurs for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentlig helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for leger i spesialisering, del 1 (LIS1)
  • Grupperettleiing av LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Statsforvalteren refunderer reiseutgifter du har hatt i forbindelse med kurs og veiledning. 

Vis mer

Har du spørsmål om autorisasjon og lisens, må du kontakte Helsedirektoratet.


Publisert 15.08.2018

LIS 1-leger i kommunene i Troms og Ofoten: Kurs og veiledningsgrupper i perioden 01.09.18 til 01.03.19.

Her er oversikten over de fire samlingene, samt praktisk informasjon


Publisert 11.01.2018

Kurs og gruppeveiledninger for LIS 1-leger i Troms og Ofoten fra 1. mars til 1. september 2018

Kandidatene har fire obligatoriske samlinger i løpet av halvåret.


Publisert 22.05.2017

Kurs og veiledning for turnusleger i kommunene høsten 2017

Velkommen til turnustjeneste i kommunehelsetjenesten!


Publisert 23.01.2017

Kurs og veiledningssamlinger for turnusleger i kommunene i Troms og Ofoten våren 2017

Her er datoer og praktisk informasjon.


Publisert 29.03.2016

Ventelisteordningen for turnusfysioterapeuter

I 2013 var det for første gang venteliste for gjennomføring av turnustjeneste for turnuskandidater i fysioterapi.


Publisert 13.03.2013

Søknadsskjema/bevitnelsesskjema for turnuskandidater i fysioterapi - til bruk når man søker om autorisasjon

Dette skjemaet skal turnuskandidaten sende til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell når turnustjenesten er gjennomført.


Publisert 13.03.2013

Evaluering av turnustjenesten for fysioterapeuter

Her er skjemaet som skal fylles ut og sendes til Fylkesmannen.