Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Serviceerklæring

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket og skal gjennom nærhet til befolkning og miljø, bidra til en effektiv gjennomføring av Stortingets og Regjeringens politikk samt være talerør overfor sentrale myndigheter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.10.2012

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket og skal gjennom nærhet til befolkning og miljø, bidra til en effektiv gjennomføring av Stortingets og Regjeringens politikk samt være talerør overfor sentrale myndigheter.

Fylkesmannen skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Gjennom et nært samarbeid med andre statsetater, fylkeskommunen og kommunene, stimulerer vi til initiativ og innsats for utviklingen av fylket.

Visjon
Sammen for et tryggere og bedre Telemark!

Embetets styrende verdier

 • Respekt
 • Troverdighet
 • Profesjonalitet


Fylkesmannens oppgaver kan grovt deles i tre

 • se til at Stortingets og Regjeringens politikk blir fulgt opp i kommunene, fylkeskommunen og helseforetakene
 • se til at innbyggerne og andre får den rettsikkerheten som de har krav på i forhold til regelverket som Fylkesmannen forvalter
 • samordne statlig politikk overfor kommunene

 
Når du kontakter oss, skal du

 • få god service og informasjon
 • få veiledning i saksbehandlingsregler, lovgiving, statlige retningslinjer og forvaltningspraksis
 • få opplyst hvilken avdeling som behandler saken din, hvem som er saksbehandler og hvor lang tid det tar å behandle saken
 • få vite når den aktuelle saksbehandleren er til stede dersom han eller hun ikke er tilgjengelig
 • få hjelp til å finne rett instans dersom vi ikke kan hjelpe deg
 • vite at Fylkesmannen praktiserer meroffentlighet
 • vite at søknader og klager blir behandlet etter retningslinjene for taushetsplikt i forvaltningsloven


Kontakt Fylkesmannen
  
Fylkesmannen i Telemark
Besøksadresse: Statens hus, Gjerpensgt 14, Skien
Postadresse: Fylkesmannen i Telemark, Postboks 2603, 3702 Skien
Telefon: 35 58 61 00
Telefaks: 35 52 85 90
E-post: fmtepost@fylkesmannen.no

Kontortid
15. mai til 14. september: kl. 0800 – 1500
15. september til 14. mai: kl. 0800 – 1545

Gi oss tilbakemelding!
Hva du mener om oss er viktig. Du er alltid velkommen til å gi oss tilbakemelding. Skriv, ring, faks eller send e-post.

Saksbehandlingstid
Fylkesmannen vil i hovedsak svare på brev, søknader og klager innen 4 uker. Du får foreløpig svar dersom saksbehandlingstiden blir lenger enn 4 uker. På enkelte område har Fylkesmannen spesielle saksbehandlingstider. Se avsnittet: Saksbehandlingstid på enkelte saksområder. Saksbehandlingstiden er viktig for å ivareta rettssikkerheten. Dersom saken din må sendes til andre instanser før vi kan behandle den, vil du få melding om dette. Saksbehandlingstidaen vil variere etter saksområde, kompleksiteten i saken og hvor godt saken er opplyst når den kommer til Fylkesmannen. Du får melding om eventuelle frister andre forvaltningsorgan som skal uttale seg i saken, har. Garantiene for saksbehandlingstid gjelder fra og med juni 2005 og inntil nye garantier blir utarbeidet.

Saksbehandlingstid på enkelte saksområder (når saken er godt nok opplyst)

Samfunnssikkerhet og beredskap
 
Rapporter etter tilsynsbesøk
3 uker
Rapporter etter beredskapsøvelser i kommunen
(regnet fra tidspunktet for innspill fra kommunen)
2 uker
   
Lovlighetskontroll og kommuneøkonomi
 
Krav om lovlighetskontroll etter kommuneloven
1 mnd
Behandling og godkjenning av lån og garanti
1 mnd
Behandling av budsjett 3 mnd
   
Barnehage- og utdanning
 
Saker etter opplæringsloven med forskrifter:
 
Før opplæringspliktig alder
 
Klage over enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp, jfr. forskrift §5-7
1 mnd
Klage over enkeltvedtak om tegnspråkopplæring, jfr. forskrift §2-6
1 mnd
   
Grunnskole
 
Klage over karakteren ved muntlig avgangsprøve, jfr. forskriften §5-10
10 dager
Klage over standpunktkarakter, jfr. forskrift §5-12
10 dager
Klage over karakter i orden og oppførsel, jfr. forskrift §5-13
10 dager
Klage over enkeltvedtak om spesialundervisning, jfr. forskrift §5-1
1 mnd
Klagebehandling etter opplæringsloven kap. 9A
1 mnd
Klage over andre enkeltvedtak etter opplæringsloven
1 mnd
   
Friskoler
 
Klage over inntak og bortvisning av elever, jfr. friskoleloven §§3-1, 3-3 og 3-10
10 dager
Klage over enkeltvedtak om spesialundervisning, jfr. friskolel. §3-6
1 mnd
Klage over enkeltvedtak om skoleskyss, jfr. friskolel. §3-10
1 mnd
   
Videregående opplæring
 
Klage over enkeltvedtak om inntak og spesialundervisning, jfr. §15-2
1 mnd
Klage over enkeltvedtak om tap av retten til videregående opplæring, Jfr. §§3-8 og 4-6
1 mnd
Klagebehandling etter opplæringsloven kap 9A
1 mnd
Klage over opplæring i inntil to år ekstra, jfr. §3-1, 5. ledd
1 mnd
Klage over inntak til særskilt grunnkurs på grunnlag av sakkyndig vurdering, jfr. §3-3
1 mnd
   
Opplæring for voksne
 
Klage over enkeltvedtak om rett til grunnskole- og videregående opplæring, jfr. §§4A-1 og 4A-3
1 mnd
Klage over enkeltvedtak om rett til spesialundervisning, jfr. §§4A-2, 5-2
1 mnd
   
Tilsyn
 
Rapporter etter tilsynsbesøk
2 uker
   
Saker etter barnehageloven
 
Klage over kommunale vedtak om:
 
-godkjenning av barnehager, jfr. §8
1 mnd
-bemanningsplan og tilsetting i nattåpne barnehager, jfr. §18
1 mnd
-midlertidig dispensasjon for utdanningskravet til ped.rettleder i familiebarnehager, jfr. forskrift om familiebarnehager §5
1 mnd
-midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og pedagogisk leder, jfr. forskrift §3
1 mnd
-midlertidig dispensasjon fra norm for ped.bemanning, jfr. forskrift §3
1 mnd
-kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager, jfr. forskrift §6
3 mnd
-vedtak om foreldrebetaling, jfr. forskrift §5
3 mnd
   
Landbruk
 
Hovedregel for saksbehandlingstid
3 uker
   
Følgende saker har særskilt saksbehandlingstid
 
Klagesaker etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven
3 mnd
Klager på produksjonstilskudd i jordbruket
2 mnd
BU utviklingssaker
2 mnd
Utbetaling av tilskudd til SMIL og skogbruk
2 uker
Utbetaling av skogavgift
1 uke
   
Arealplaner
 
Uttalelser til kommunale planer innen fristen
   
Miljøvern
 
Felling av rovdyr som gjør skade
2 døgn
Forurensende utslipp, enkel saksbehandling
3 mnd
Forurensende utslipp, ordinær saksbehandling
5 mnd
Forurensende utslipp, klager på kommunale vedtak
3 mnd
Søknader om tiltak i verneområder
3 mnd
Tilskudd til naturforvaltningstiltak
innen 15.03
Erstatning for husdyr drept av rovdyr
innen 31.12
Klage etter plan- og bygningsloven
3 mnd
Klage etter veiloven
3 mnd
   

Sosial og helse

Saksbehandlingstid

Klager etter lov om barneverntjenester

3 måneder

Klager etter alkoholloven

3 måneder

Klager etter pasient- og brukerrettighetsloven og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er fra 2-3 måneder

Klager på økonomisk sosialhjelp, jf. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

3 måneder

Hendelsesbasert tilsyn – helse- og omsorgslovgivningen

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er ca. 5 måneder

Søknad om dispensasjon fra helsekrav til førerkort

6 uker

Tillatelse til å rekvirere sentralstimulerende legemidler

4 uker

 

 

Forvaltningssaker

 

Søknader om dispensasjoner helligdagsloven – (Gjelder ikke søknader om forskrifter)

1 måned

Klager over vedtak om personnavn

2 måneder

Søknader om fri rettshjelp

2 måneder

Separasjoner

1 måned

Skilsmisser

2 måneder

Søknader om anerkjennelse av utenlandske separasjoner og skilsmisser

1 uke

Søknader og klager om privat gravplass og askespredning, jf. gravferdsloven

1 måned