Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket, og skal arbeide for at Stortingets mål og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.10.2012

Fylkesmannen skal holde Regjeringen og sentraladministrasjonen orientert om viktige spørsmål i fylket og fremme forslag til løsning av oppgaver i fylket. Fylkesmannen skal virke til gagn og beste for fylket og ta de initiativ han finner nødvendig.

Fylkesmannen behandler og avgjør i saker som ved lov eller på annen måte er pålagt. Fylkesmannen skal medvirke til å samordne all statlig virksomhet i fylket, og har omfattende veilednings- og informasjonsoppgaver både overfor kommunene og statlige forvaltningsorgan i fylket.

Fylkesmannen er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De enkelte departementer har direkte faglig instruksjonsmyndighet overfor Fylkesmannen i vedkommende departements saksområde.

Organisering ved embetet:

Fylkesmannen i Telemark er organisert i fire fagavdelinger.  I tillegg kommer administrativ enhet og samordnings- og beredskapstaben.

Landbruksavdelingen 

Miljøvernavdelingen

Sosial- og helseavdelingen 

Utdannings- og vergemålsavdelingen

Administrativ enhet

Samordnings- og beredskapsstaben