Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Verneområder

Oppdatert 27.01.2023

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer

Kart over verneområdene i Telemark. Kartet er hentet fra Miljøstatus.no.
Klikk på "Utforsk kart" for å få større kart og mer informasjon om områdene.
Løsningen har og lenke til naturbase og faktark for hvert av områdene.

 

   


Publisert 05.11.2012

2010: To nye verneområder i Telemark

Den 5. mars oppretta Regjeringen i statsråd 26 nye verneområder fordelt på sju fylker. Telemark fikk to nye verneområder, ett i Vinje kommune og ett i Bamble kommune.


Publisert 02.11.2012

2009 - 15 nye verneområder i Telemark

Kongen i statsråd har opprettet 88 verneområder  i Oslofjorden. Vernet sikrer viktige områder for sjøfugl, spesielt blir fuglelivet beskyttet mot forstyrrelser i hekketiden. De nye vernebestemmelsene gjelder fra 16. juli.


Publisert 02.11.2012

2009 - Nye arealer med skog verna i Drangedal, Nissedal og Tinn kommuner

Det er opprettet seks nye verneområder, og to eksisterende reservater er utvidet i vårt fylke etter vernevedtak ved kongelig resolusjon av 26.06.2009.


Publisert 01.11.2012

2008 - Norges største frivillig vernede skogreservat

Skrim - Sauheradfjella naturreservat ble opprettet i dag 19. desember 2008 ved Kongelig resolusjon. Dette er så langt det største skogområdet som er vernet gjennom ordning med frivillig vern.


Publisert 26.10.2012

2006 - 26 nye verneområder i Telemark

Fredag 30. juni ble 26 nye verneområder langs Telemarkskysten vernet etter naturvernloven.


Publisert 26.10.2012

2005 - Vern av statlige skogeiendommer i Telemark

Etter en rekordrask verneplanprosess er det vernet 6 nye skogområder i Telemark, og 2 eldre reservater er utvidet. Dermed bidrar også statlige skogarealer til økning i skogvernet.


Publisert 25.10.2012

2005 - Telemark har fått fire nye skogreservat gjennom frivillig vern

Kongen i statsråd har opprettet ti nye naturreservater i skog i Norge.


Publisert 10.06.2005

2005 - Storskog i Tokke er freda som naturreservat

Storskog er ett av 16 suppleringsområder som i dag (10.06.05)  ble fredet som skogreservat ved vedtak av kongen i statsråd