Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Verneområder

Oppdatert 27.01.2023

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer

Kart over verneområdene i Telemark. Kartet er hentet fra Miljøstatus.no.
Klikk på "Utforsk kart" for å få større kart og mer informasjon om områdene.
Løsningen har og lenke til naturbase og faktark for hvert av områdene.

 

   


Publisert 18.12.2015

Nye skogområder vernet til jul

Telemark har fått 7 nye skogvernområder og to eksisterende verneområder har blitt utvidet.


Publisert 17.12.2015

Ny runde med frivillig vern av skog

Fylkesmannen har meldt oppstart av verneplanprosess for 4 nye skogområder og utvidelser av 4 eksisterende naturreservater.


Publisert 03.11.2015

2014: 4 nye naturreservater

Og utvidelse av fem ekstisterende reservater.


Publisert 24.06.2015

Framlegg til nytt skogreservat i Tinn kommune

Fylkesmannen har sendt  tilråding om vern av Bratterudskogen naturreservat til Miljødirektoratet.


Publisert 22.06.2015

Tilråding om vern av fleire nye skogområde

Fylkesmannen tilrår vern av tre nye skogområde og utviding av eit naturreservat.


Publisert 27.05.2015

Nytt stort naturreservat foreslås opprettet i Notodden

Fylkesmannen oversender tilrådning om vern av Omnflug naturreservat til Miljødirektoratet.


Publisert 11.05.2015

Forslag til vern av tre nye naturreservater

Fylkesmannen oversender tilrådning om vern av Burmannsfjellet, Eikelifjellet og Trolldalsfjellet naturreservater til Miljødirektoratet.


Publisert 27.03.2015

Høyring av fem nye område – friviljug vern av skog

Fylkesmannen sender på høyring framlegg til fire nye naturreservat og utviding av eitt.  Tilbod om friviljug vern av skog sikrar viktige naturverdiar.


Publisert 02.03.2015

Høyring av nytt område- frivillig vern av skog

Frivillig vern av skog sikrar viktige naturverdiar. Fylkesmannen sender no på høyring framlegg til eit nytt naturreservat i Notodden kommune.


Publisert 16.01.2015

Ny runde med frivillig vern av skog

Melding om start av verneplanprosess for fem områder i Telemark