Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Verneområder

Oppdatert 27.01.2023

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer

Kart over verneområdene i Telemark. Kartet er hentet fra Miljøstatus.no.
Klikk på "Utforsk kart" for å få større kart og mer informasjon om områdene.
Løsningen har og lenke til naturbase og faktark for hvert av områdene.

 

   


Publisert 07.12.2018

Nye verneområder i fylket

Regjeringen verner 22 skogområder i åtte fylker. 6 av disse ligger i vårt fylke. Områdene er viktige for et stort antall truede arter.


Publisert 21.11.2018

Start av ny verneplanprosess

Melding om start av verneplanprosess. Nye område for frivillig skogvern i kommunane Bamble, Drangedal, Fyresdal, Kviteseid, Seljord og Skien.


Publisert 15.11.2018

Ny tilråding om frivillig vern av skog

Fylkesmannen har sendt tilråding til Miljødirektoratet med forslag til ett nye naturreservat i Kviteseid og Tokke kommunar.


Publisert 22.10.2018

Frivillig vern av skog - Ny tilråding

Tilråding med forslag om vern av ett nytt naturreservater i Drangedal.


Publisert 27.07.2018

Frivillig vern av skog - Nye tilrådinger

Tilråding med forslag om utvidelse av tre eksisterende naturreservater og vern av tre nye naturreservater i Telemark.


Publisert 01.12.2017

Meir skog verna i Telemark

I Statsråd i dag fredag 1. desember vart i alt 36 nye skogområde verna ulike stadar i landet.  Av desse ligg 11 område i Telemark.  


Publisert 30.10.2017

Frivillig vern av skog – ny oppstartmelding

Frivillig vern av skog sikrer viktige naturverdier.  


Publisert 05.10.2017

Vedtak om oppheving av fredning

Miljødirektoratet har besluttet at fredningen av naturminnet «Torget 16» (kastanjetrærne ved Apotekergården) i Langesund i Bamble kommune er opphevet. Vedtaket ble fattet i brev datert 20.09.2017.


Publisert 20.07.2017

Tilrådninger om nye skogområder

Viktige naturverdier sikres gjennom frivillig vern av skog.


Publisert 07.06.2017

Nye tilrådingar om frivillig vern av skog

Fylkesmannen har sendt tilrådingar til Miljødirektoratet med forslag til seks nye naturreservat og to utvidingar i kommunane Drangedal, Kviteseid, Porsgrunn og Skien.