Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Effekter av kalking og restaurering av tidligere forsurede innsjøer

Miljøvernavdelingen har fått rapporter fra tidligere undersøkelser av dyreplanktonsamfunn i forsuringsskadde områder i Telemark

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.11.2012

Undersøkelsene som disse rapportene handler om er en del av overvåkingen som gjøres i områder hvor sur nedbør har gjort skade på fisk og andre ferskvannsorganismer. De fleste av innsjøene som er undersøkt har blitt kalket mot sur nedbør, men det er også utført enkelte analyser i vann som aldri har vært surt, og hvor det heller ikke er kalket.

I disse undersøkelsene er det planktoniske krepsdyr osm står i fokus. Forskjellig livsmilø gir markerte forskjeller i dyreplanktonet i innskjøene, og forskerne har brukt dette til å dele innsjøene inn i grupper etter forsuringsskade og forhold til fiskebestandene.

Kontaktperson:
Finn Johansen, epost: fjo@fmte.no