Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Trua arter

Handlingsplaner for trua arter

Omtrent to tusen arter i Norge er trua med å bli utryddet. Direktoratet for naturforvaltning utarbeider handlingsplaner for å ta vare på naturmangfoldet.

Menneskelig påvirkning fører til at arter forsvinner i et stadig høyere tempo, og minst ti prosent av dyre- og planteartene på jorda vil derfor forsvinne innen 25 år. Vi antar at omkring 60 000 arter finnes i Norge, og mange av disse er fortsatt ikke påvist.

Det er fylkesmennene som har ansvaret for å lage og drifte en stor del av handlingsplanene for trua arter og naturtyper. Handlingsplaner for naturtyper vil inkludere flere trua arter. 

Fylkesmannen i Telemark skal gjennomføre handlingsplanen for:
        • sinoberbille i perioden 2009-2013 
        • furupraktbillen.

Sinoberbillen er en art som er trua med utryddelse over hele verden. DN har utarbeidet en handlingsplan som har som målsetting å sikre en langsiktig overlevelse av billearten i Norge.

Sinoberbillen (Cucujus cinnaberinus) er en rød flatbille (i familien Cucujidae), som lever i tilknytning til nylig døde trær, først og fremst osp. Billen er i Norge kjent fra fire kommuner i Aust-Agder; Drangedal i Telemark; Larvik i Vestfold og Lørenskog i Akershus.

Arten synes å være i tilbakegang i ytterkanten av sitt europeiske utbredelsesområde og er rødlistet i mange europeiske land, inkludert Sverige (som sterkt trua) og Finland (som kritisk trua). Verdens naturvernunion, IUCN, har betegnet sinoberbillen som sårbar på sin internasjonale liste, og i Norge er den i den seneste rødlista også listet som sårbar.


Furupraktbilla er Nord-Europas største praktbille og kan bli mer enn 3 cm lang. Den var tidligere utbredt flere steder på Østlandet, men finnes i dag kun på noen svært begrensede områder i Drangedal i Telemark. Larven er vedlevende og utvikler seg i grove, gamle, gjerne brannskadde stammer og stubber av furu som ligger soleksponert. Arten er kritisk truet i hele Skandinavia pga habitatmangel.

Kjennetegn
Med en kroppslengde på 25-33 mm er furupraktbilla den aller største praktbilla i Nord-Europa, og kan ikke forveksles med noen annen art. I Middelhavsområdet finnes imidlertid flere lignende arter. Oversiden av kroppen er bronsefarget med svarte, uregelmessige opphøyde strukturer. Kroppen er bred og beinene er svært kraftige. Øynene er store, mens antennene er korte og tynne. Larven, som lever skjult inne i grovt furutømmer, er hvit med brunt hode og uten bein. Den kan bli opptil 7 cm lang og etterlater seg ovale, ca 1 cm brede utgnagshull som står på tvers av vedens lengderetning.

Utbredelse
I Norge eksisterer gamle funn fra Nedenes i Aust-Agder, Kragerø i Telemark og Ljan i Oslo, alle fra 1800-tallet. Nyere funn kjennes kun fra Drangedal i Telemark, hvor den er kjent fra tre lokaliteter som ligger nær hverandre. Fra Sverige er den kjent fra flere lokaliteter i sørøst, men her har den har gått dramatisk tilbake og er ikke gjenfunnet siden 1995. Arten er ellers utbredt fra Vest-Europa til Sibir. Bestander i Middelhavsområdet har ofte vært omtalt som en egen underart (C. mariana massiliensis), men denne regnes nå som en egen art. Flere nærstående arter finnes forøvrig i Middelhavsområdet.