Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

10. september starter lisensfelling på jerv

Her kommer informasjon om lisensfelling av jerv i Rovviltregion 2 (Telemark, Vestfold, Buskerud og Aust-Agder) for 2018/2019.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.09.2018

Rovviltnemndas vedtak om lisensfelling av jerv 2018/2019 finner du i Miljøvedtaksregisteret.

Vedtaket innebærer:

Totalkvote:               2 dyr                                                                                        

Fellingsperiode:       10. september 2018 til og med 15. februar 2019.

Fellingsperioden avsluttes tidligere ved fylt kvote.

Kvoten gjelder felles for hele rovviltregion 2 med fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Rovviltnemnda kan til enhver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote og fellingsområdeavgrensning dersom nye opplysninger tilsier det. Eventuell skadefelling og irregulær avgang etter at vedtaket ble gjort belastes kvoten.

For å delta i lisensfelling kreves personlig lisens. Dette fås ved registrering i Jegerregisteret. For å kunne registrere deg som lisensjeger må du være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16. 

Øvrige krav til lisensjeger:

 • Lisensen skal medbringes under fellingsforsøket. 
 • Jeger må ha bestått skytterprøven for gjeldende jaktår. 
 • Jeger plikter å holde seg løpende oppdatert om det er jerv igjen på kvoten. Dette gjøres ved å ringe automatisk telefonsvarer 32 26 67  00 (Fylkesmannen i Buskerud)
 • De krav som følger av forskrift om  utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til  bl.a. våpen og ammunisjon). 
 • Det er tillatt med bruk av bås under lisensfelling på jerv. Hver bås krever godkjennelse i henhold til fastsatt instruks og søknad må sendes aktuell fylkesmann. Bås kan kun godkjennes for bruk ett år av gangen.
 • Det er ikke tillatt å bruke snøscooter under lisensfelling, men kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for:
  • utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av Fylkesmannen
  • utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv – antall turer skal avgrenses og gå fram av tillatelsen
  • kjøring etter de to punktene over skal skje etter bestemte traséer som angis i       kommunens vedtak
  • lisenshaver skal føre logg som på forespørsel må forevises naturoppsynet
  • innenfor de store verneområdene er nasjonalparkstyrene/tilsynsutvalgene       forvaltningsmyndighet og her er det den enkelte verneforskrift som gjelder.

 

 • Lisensfelling av jerv krever grunneiers tillatelse. 
 • Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der verne-bestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. 
 • Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote endres, dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det. 
 • Den som påskyter jerv uten at denne felles (også antatt bomskudd) plikter uten opphold å melde fra til Statens naturoppsyn (SNO) (975 70 975), aktuell fylkesmann og nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen avgjør hvordan eventuelt videre ettersøk skal ledes.
 • Jeger skal kunne påvise fellingssted  etter anmodning fra SNO, politiet eller Fylkesmannen. 
 • Jeger skal framvise felt dyr til SNO for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale. 
 • Jeger beholder skinnet av felt jerv.  Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av jerven (herunder kraniet). 
 • Felt dyr skal uten opphold meldes til  Statens naturoppsyn (975 70 975) og til Fylkesmannen i fylket der dyret er felt: 

Fylke:

Telefonnummer:

Buskerud

480 26 848

Vestfold

900 43 915

Telemark

950 77 102

Aust-Agder

409 16 574