Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak i 2019

Fylkesmannen forvalter flere statlige tilskuddsordninger for naturforvaltningstiltak over Klima- og miljødepartementets budsjett. Frist for å sende inn søknad er 15. januar 2019.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.12.2018

Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om økonomisk støtte til følgende tiltak:

 • Truede naturtyper: Tiltak som tar vare på nærmere definerte truede naturtyper oppført på norsk rødliste for naturtyper 2018, herunder slåttemarker, høstingsskoger og naturbeitemark m fl.
 • Truede arter: Tiltak som tar vare på arter som er oppført som truet på norsk rødliste 2015, samt prioriterte arter og arter som har en handlingsplan (f.eks. elvemusling, storsalamander).
 • Skadelige fremmede organismer. Bekjempelse, informasjon, kartlegging og overvåking.
 • Vilttiltak: Lokale tiltak for ikke høstbare arter samt grågås og kortnebbgås. Øvrige vilttiltak adresseres til fylkeskommunen.
 • Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen: Forebyggende og konfliktdempende tiltak for å begrense skadene rovvilt kan gjøre på husdyr, samt ulemper for lokalsamfunn og andre grupper.
 • Tiltak for laks og sjøørret (anadrome laksefisk): Tiltak for å sikre og utvikle bestander av laks og sjøørret og tilretteleggingstiltak for fiske etter disse artene.
 • Kalking: Kjøp, transport og spredning av kalk, nødvendige installasjoner, informasjon, samt reetablering av naturmangfold.
 • Vannforvaltning: Tiltak, tilrettelegging, informasjon og organisering knyttet til vannområdene, samt utredninger og andre tjenestekjøp knyttet til de spesielle utfordringene i vannområdene.
 • Prioriterte kulturlandskap: Restaurering og skjøtsel mv. av nærmere definerte kulturlandskap, se datasett «Kulturlandskap» i Naturbase.
 • Ville pollinerende insekter: Restaurering og skjøtsel av leveområder, informasjon. Prioritet til områder med rødlistede arter.
 • Verdiskaping naturarv: Kanalisering av ferdsel, informasjon mv. i verneområder og andre verdifulle naturområder.

NB! Det kan variere mellom miljøtiltakene hvem som kan søke, sjekk rundskrivet fra departementet.

Søknad

Søknad sendes via det nettbaserte søknadssenteret til Miljødirektoratet: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/.

Søknadsfristen er 15. januar 2019.

Kontaktpersoner:
Trond Eirik Silsand, fmtetsi@fylkesmannen.no 
Odd Frydenlund Steen, fmteofs@fylkesmannen.no 
Irvin Kilde, fmteiki@fylkesmannen.no