Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Motorferdsel

Oppdatert 03.01.2022

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Endringer i regelverket i 2015 gjør at kommunene nå kan legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler.

Vis mer


Publisert 18.03.2014

Motorferdsel i utmark - kjenner du reglane?

Miljødirektoratet har gitt ut ei brosjyre som omhandlar reglane for motorferdsel i utmark. Dette er ein revisjon av ei tidlegare brosjyre utgitt av Direktoratet for naturforvaltning.


Publisert 20.03.2013

Nye reglar for motorferdsle i utmark

Regjeringa foreslår endring i reglane for motorferdsle i utmark


Aktuelt

Motorferdsel i utmark omfatter støy fra snøscootere, terrengmotorsykler, firehjulinger og andre kjøretøy beregnet på kjøring i terrenget på snødekt mark eller barmark, motorbåter og andre motorfartøy samt luftfartøy som fly og helikopter.