Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klima

Oppdatert 20.01.2023

Utslippet av klimagasser i Norge må kuttes for at vi skal nå internasjonale og nasjonale forpliktelser fastsatt i Parisavtalen og klimaloven. Vi kan begrense klimaendringene ved å redusere klimagassutslipp og å øke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet allerede er i ferd med å endre seg, og at vi allerede nå må tilpasse oss et endret klima.

Utslippsreduksjoner

Statsforvalteren skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser på en rekke områder. Vi er bindeledd mellom nasjonal klimapolitikk og kommuner og andre aktører i fylket. Statsforvalteren har også en viktig funksjon i å følge opp planarbeidet i kommunene, både som veileder i kommunal planlegging og ved å fremme innsigelser dersom planer er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og veileder vi om tiltak og virkemidler som kan redusere klimagassutslippene og øke opptak og binding av karbon. Vi jobber for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunene innenfor alle våre ansvarsområder. Dette gjøres i vår løpende dialog med kommunene og gjennom samlinger, kurs og konferanser.

Klimatilpasning

For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnittstemperaturer, økt nedbørintensitet, økt avrenning, færre dager med snø, økt havnivå og mer påvirkning av naturmiljøet. Endringene gir økt risiko for flom, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og overvannsskader. Klimaendringene har også mer saktevirkende effekter på natur og samfunn, som endringer i arter og økosystemer og endrede forutsetninger for naturbaserte næringer som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringene har ulike konsekvenser i ulike områder, og nødvendige tiltak kan derfor variere fra sted til sted. 

Statsforvalteren skal bidra til at samfunnet klarer å begrense negative effekter av klimaendringene. Statsforvalterens rolle i klimatilpasningsarbeidet er både som myndighet og veileder innenfor flere av våre fagområder. Arealplanlegging har en nøkkelrolle i klimatilpasningsarbeidet, og Statsforvalteren veileder og kan komme med innsigelser. Statsforvalteren har også en sentral rolle innenfor regional samfunnssikkerhet og beredskap, som omfatter tilsyn, veiledning og risikoforebyggende arbeid, og håndtering av akutte situasjoner. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vannforvaltning er andre fagområder der Statsforvalteren kan være med og bidra til at samfunnet er forberedt på å tåle konsekvensene av et endret klima.

Vis mer


Publisert 30.01.2017

150 millioner kroner til kommunale klimatiltak i 2017

Klimasats er en støtteordning for klimatiltak i kommunene – og Fylkesmannen vil med dette oppfordre alle Telemarks kommuner å søke!


Publisert 11.11.2016

Tilskot til klimatilpasning

Miljødirektoratet viderefører ordninga med tilskot til klimatilpasning.


Publisert 27.10.2016

3,9 millionar kr til klimatiltak i fylket vårt

Gjennom tilskotsordninga Klimasats har Miljødirektoratet delt ut i alt 98 millionar kr til klimatiltak i norske kommunar. 5 av søknadene frå Telemark har fått i alt 3,9 millionar kr tilskot. Mest fekk Skien kommune med 2,6 mill kr til sitt prosjekt for etablering av fyllestasjonar for biogass.


Publisert 20.10.2016

Klimaprofil Telemark

Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer i fylket vårt.


Publisert 06.07.2016

Stor interesse for klimasatsing i kommunene

17 søknader fra Telemark om støtte til klimatiltak i kommunene fra den nyopprettede tilskuddsordningen Klimasats.


Publisert 15.04.2016

100 millioner kroner til kommunale klimatiltak i 2016

Det lanseres ny støtteordning for klimatiltak i kommunene – og Fylkesmannen vil med dette oppfordre alle Telemarks kommuner til å søke!