Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klima

Oppdatert 03.01.2022

Utslippet av klimagasser i Norge må kuttes for at vi skal nå internasjonale og nasjonale forpliktelser fastsatt i Parisavtalen og klimaloven. Vi kan begrense klimaendringene ved å redusere klimagassutslipp og å øke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet allerede er i ferd med å endre seg, og at vi allerede nå må tilpasse oss et endret klima.

Utslippsreduksjoner

Statsforvalteren skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser på en rekke områder. Vi er bindeledd mellom nasjonal klimapolitikk og kommuner og andre aktører i fylket. Statsforvalteren har også en viktig funksjon i å følge opp planarbeidet i kommunene, både som veileder i kommunal planlegging og ved å fremme innsigelser dersom planer er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og veileder vi om tiltak og virkemidler som kan redusere klimagassutslippene og øke opptak og binding av karbon. Vi jobber for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunene innenfor alle våre ansvarsområder. Dette gjøres i vår løpende dialog med kommunene og gjennom samlinger, kurs og konferanser.

Klimatilpasning

For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnittstemperaturer, økt nedbørintensitet, økt avrenning, færre dager med snø, økt havnivå og mer påvirkning av naturmiljøet. Endringene gir økt risiko for flom, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og overvannsskader. Klimaendringene har også mer saktevirkende effekter på natur og samfunn, som endringer i arter og økosystemer og endrede forutsetninger for naturbaserte næringer som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringene har ulike konsekvenser i ulike områder, og nødvendige tiltak kan derfor variere fra sted til sted. 

Statsforvalteren skal bidra til at samfunnet klarer å begrense negative effekter av klimaendringene. Statsforvalterens rolle i klimatilpasningsarbeidet er både som myndighet og veileder innenfor flere av våre fagområder. Arealplanlegging har en nøkkelrolle i klimatilpasningsarbeidet, og Statsforvalteren veileder og kan komme med innsigelser. Statsforvalteren har også en sentral rolle innenfor regional samfunnssikkerhet og beredskap, som omfatter tilsyn, veiledning og risikoforebyggende arbeid, og håndtering av akutte situasjoner. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vannforvaltning er andre fagområder der Statsforvalteren kan være med og bidra til at samfunnet er forberedt på å tåle konsekvensene av et endret klima.

Vis mer


Publisert 20.11.2018

Kommunar kan søkje støtte til klimatilpassing

Søknadsfristen er 15. februar.


Publisert 22.06.2018

3 millionar kroner til klimavennlege byggjeprosjekt i Skien

Gjennom tilskotsordninga Klimasats har Miljødirektoratet delt ut i alt 150 millionar kroner til norske kommunar og fylkeskommunar. Midlane går til prosjekt som hjelper til klimagassreduksjon og omstilling til lågutsleppssamfunnet.


Publisert 16.04.2018

Klimasatsmidler til ladestasjoner og nettverksarbeid i Telemark

Miljødirektoratet mottok 355 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene" til søknadsfristen 15. februar 2018. 


Publisert 21.02.2018

Rekordmange søknader om Klimasats-støtte

Miljødirektoratet har fått over 350 søknader, av disse er 15 søknader fra Telemark


Publisert 24.01.2018

Ny skole i massivtre under oppføring i Sauland - med økonomisk støtte fra Klimasatsordningen

Nytt skolebygg og ny flerbrukshall i massivtre reiser seg nå i Sauland. Dette er det første skolebygget av denne typen i Telemark.


Publisert 15.01.2018

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Fram mot sommeren 2018 vil Miljødirektoratet arrangere webinarer om lokalt klimaarbeid for kommunene.


Publisert 15.11.2017

Regionalt klimaarbeid – til nytte for kommunane

Kommunane og alle innbyggarane i Telemark kan no sjekke sine eigne klimagassutslepp på nettstaden klimakost.no


Publisert 21.08.2017

15 millioner til klimatiltak i Telemark

Gjennom tilskuddsordningen Klimasats har Miljødirektoratet delt ut i alt 150 millioner kroner til norske kommuner og fylkeskommuner. Telemark har fått mer enn 10  prosenter av denne potten! 


Publisert 17.02.2017

Ni kommuner i Telemark har søkt om Klimasats-støtte

Fristen for å søke klimasatsmidler gikk ut 15. februar og for Telemark kom det inn 19 søknader innen fristen.


Publisert 03.02.2017

Klimakonferanse for Telemark

«Klimaet i Telemark er i endring – hvordan skal vi møte utfordringen?» var temaet for klimakonferansen som ble avholdt den 18. januar på Høgskolen i Sørøst Norge, Campus Bø.