Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Friluftsliv

Oppdatert 09.09.2022

Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i naturen og i nærmiljøet, for eksempel å gå turer, plukke bær og sopp, og å jakte og fiske. Å legge til rette for friluftsliv er et viktig tiltak for bedre folkehelse.

Statsforvalteren skal ivareta nasjonale friluftsinteresser knyttet til strandsonen, vassdrag og fjellområder. 

Både Statsforvalteren, fylkeskommunen og kommunene skal ta hensyn til allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv når de behandler saker om arealdisponering. Fylkeskommunen kan gi tilskudd til tiltak som motiverer til å delta i friluftsliv, og til å sikre og opparbeide friluftsområder.

Jakt og fiske

Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i loven eller ved egne vedtak. Det er Miljødirektoratet som fastsetter jakttiden for ulike arter, men kommunene kan forlenge eller forkorte jakttiden for enkelte arter. I verneområder kan det gjelde spesielle regler for jakt eller være jaktforbud. Kommunene er myndighet for det meste av forvaltningen av høstbart vilt. Fylkeskommunen har en veiledningsfunksjon overfor kommunen på alle høstbare arter unntatt villrein. Statsforvalteren er klagemyndighet.

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk. Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander.

Vis mer

Lenker til mer informasjon om tema innenfor friluftsliv:

Fritidsfiske - Miljødirektoratet

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler - Miljødirektoratet

Brosjyre om Allemannsretten - Miljødirektoratet

Brosjyre om Allemannsretten i strandsonen - Miljødirektoratet

Brosjyre om Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv - Miljødriektoratet

Hvitveisblomstring på Jomfruland                                                  


Publisert 06.11.2017

Friluftslivsområdet Sandvika i Bamble

Miljødirektoratet betaler ut kr 1 030 000 til sikring og for å legge til rette for friluftsliv i Sandvika i Bamble kommune.


Publisert 19.12.2016

Miljødirektoratet gir 1,43 mill kr til istandsetting av bygninger i Sildevika

For å få på plass en mer aktivt lokal forankring eierskap har Fylkesmannen i Telemark og Porsgrunn kommune vært i dialog om overføring av forvaltningsansvar fra fylkesmannen til kommunen. Med dette tilskuddet er en viktig premiss på plass for å få til en avtale om framtidig kommunal forvaltning av Sildevika.


Publisert 04.05.2016

Sikring av Neslandsvatn turveg

Statlig medvirkning til sikring av Neslandsvatn turveg i Drangedal som friluftslivsområde for allmennheten.


Publisert 19.03.2014

Forvaltningsplan Skjærgårdsparken Telemark

I desember 2006 ferdigstilt og godkjent Fylkesmannen forvaltningsplan for Skjærgårdsparken i Telemark.


Publisert 07.05.2013

Lettere å telte i strandsonen?

En forskrift til friluftsloven blir i disse dager sendt ut på høring. Høringsfristen er satt til 1. juli.


Publisert 06.05.2013

Dugnad på fyret

Sist lørdag ble det tradisjonen tro holdt felles dugnad på fyrstasjonsområdet på Langøya utafor Langesund.Akkurat i år fyller andrebetjentboligen på fyret 100 år.


Publisert 24.04.2013

Uttalelse - Landsverneplan for eiendommer eid av Miljøverndepartementet

Fylkesmannen ser det som svært positivt at de påstående bygningene får en vernestatus, og at bevaring inngår som en viktig del av forvaltningen av friluftslivsområdene.


Publisert 14.03.2013

Ny landsverneplan for bygg på statens friluftslivsområder på høring

Tre bygninger i Skjærgårdsparken Telemark foreslås vernet


Publisert 14.03.2013

Fjellområdet på Gaustatoppen kan sikres som offentlig friluftslivområde

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) tilbyr overfor Skifte eiendom at 700-800 daa fjellareal øverst i Gaustatoppen blir statlig sikret friluftslivområde.