Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forvaltningsplaner for verneområder

Forvaltningsplaner for naturvernområder i Telemark.
En forvaltningsplan er et praktisk hjelpemiddel for riktig forvaltning av et verneområde, slik at verneverdiene ivaretas.


En forvaltningsplan inneholder blant annet: 

* Dokumentasjon av naturverdier, brukerinteresser, evt kulturminner etc 
* Oppsummering av tidligere og nåværende bruk av området 
* Målsetninger med forvaltningen av området, med bevaringsmål for ulike naturkvaliteter, gjerne knyttet til konkrete delområder vist på kart 
* Planlagte tiltak (skjøtsel, informasjon, tilrettelegging, overvåking etc) 
* Oversikt over oppgaver med ansvarsfordeling og myndighet (spesielt for større verneområder)

Forvaltningsplanen skal også sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, eventuell tilrettelegging osv.
Forvaltningsplanen for et verneområde gir retningslinjer for forvaltningen av området i henhold til verneforskriften.

Forvaltningsplanen er i utgangspunktet ikke et juridisk bindende dokument, men kan være juridisk bindende der bestemmelser i verneforskriften viser direkte til forvaltningsplanen.

Det er Fylkesmannen som vedtar forvaltningsplaner for mindre verneområder, mens for større verneområder (nasjonalparker, store landskapsvernområder samt Ramsarområder) er det Direktoratet for naturforvaltning som godkjenner dem. 

Godkjente forvaltningsplaner i Telemark:

Berg
Brattefjell-Vindeggen
Børsesjø

Frydensborg

Hardangervidda
Havstrender
Hellås
Håøya

Jomfruland

Langøya

Nustad, Rognsflauane, Røsskleiva

Sandbakken
Skrim og Sauheradfjella
Stranda
Stråholmen

Tangendammen

Versvika

Ørstvedthalvøya