Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kontroller av større kommunale avløpsanlegg

Fylkesmannen har de siste to årene kontrollert hvordan kommunene følger opp regelverket som gjelder for rensing av kommunalt avløpsvann i større avløpsanlegg.  Kontrollene avdekket en rekke avvik, og Fylkesmannen anser mange av disse som alvorlige.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.01.2016

Åtte større kommunale avløpsanlegg i Telemark er kontrollert i 2014 og 2015 fordelt med fire kontroller hvert år. Kontrollene er til dels gjort i landsomfattende aksjoner i regi av Miljødirektoratet og til dels som mer omfattende kontroller i form av revisjoner i regi av Fylkesmannen.

Hva fant vi?
I hovedsak dreier avvikene seg om følgende forhold:

  • Det gjøres ikke mengdemålinger eller andre registeringer av hvor mye urenset avløpsvann som slippes ut via overløp (se ordforklaring i faktaboks)
  • Noen anlegg tilfredsstiller ikke alle rensekravene i dag
  • Flere andre anlegg vil høyst sannsynlig ikke tilfredsstille rensekravene dersom man tar hensyn til de urensete vannmengdene som slipper ut via overløp før renseanlegget
  • Det er enten ingen planer eller kun ikke-oppdaterte planer for utbedringstiltak som er basert på oppdatert kunnskap om tilstanden på ledningsnettet
  • Det er ikke gjort dokumenterte vurderinger av hvordan framtidig økt nedbørintensitet vil påvirke avløpsanlegget, noe som er vesentlig i de fleste rensedistrikt der selv dagens fremmedvannmengder er et stort problem.
  • Det er ikke vedtatt planer eller gjort vedtak om tiltak for å hindre at framtidige overvannsmengder kommer inn på avløpsnettet
  • Det er ikke gjort vurderinger av hva som kan skje av uønskede hendelser på renseanlegget og på ledningsnettet og hvordan man kan unngå dette (miljørisikovurderinger)

Hvordan følger vi opp disse avvikene?
Kommunene har fått frister for snarest å utbedre de forholdene som det ble gitt avvik på eller følge disse avvikene opp gjennom handlingsplaner o.l.

Illustrasjonsbilde. Vann på ville veier Foto: iStockphoto (Fra  Miljødirektoratets nettside)Gjennomføring av noen utbedringstiltak vil nødvendigvis strekke seg over lengre tid. Typisk vil dette gjelde utbedringstiltak på ledningsnett og tiltak for å møte framtidige nedbørsmengder. Frister for gjennomføring av tiltak vil i slike tilfeller i hovedsak bli tatt inn i utslippstillatelsen for anlegget, men også fastsatt ved egne vedtak rettet kun mot disse tiltakene.

Illustrasjonsbilde. Vann på ville veier Foto: iStockphoto (Fra  Miljødirektoratets nettside)

 

Følgende åtte avløpsanlegg er kontrollert i 2014 og 2015

Dette er kontrollert:

- overholdes rensekravene?
- hvor mye urenset vann forsvinner ut av ledningene før vannet kommer fram til renseanlegget?
- hva kan gå galt med avløpsanlegget og påvirke miljøet negativt?
- hva gjøres for å unngå at dette skjer?
- hvordan fornyes og oppgraderes avløpsanlegget?
- hva skjer når regnskyllene blir kraftigere og kommer oftere?
- hvilke internkontrollrutiner finnes og følges for drift og vedlikehold av avløpsanleggene osv.?

Noen ordforklaringer:

Se også www.miljøkommune.no/
ordforklaringer
:

- Et avløpsanlegg består av et renseanlegg, alle ledninger og rør i bakken og pumpestasjoner som fører avløpsvannet fram til dette renseanlegget.
- Kommunalt avløpsvann er sanitæravløpsvann som i hovedsak stammer fra mennesker og husholdninger herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom i blanding med industrielt avløpsvann fra ulike virksomheter og/eller overvann.
- Overvann er overflateavrenning fra regn og smeltevann fra gårdsplasser, gater, takflater som ledes videre på overflaten eller via rør og ledninger i avløpssystemet.
- I et separat avløpssystem er det egne rør/ledninger for overvannet som skiller dette fra sanitæravløpsvannet og industrielt avløpsvann slik at overvann ikke skal tilføres renseanlegget, men føres ut i vann og vassdrag.
- I et fellessystem føres alt avløpsvannet inkludert overvannet i samme rør/ledninger fram til renseanlegget. De eldre avløpsanleggene er ofte fellessystem.
- Overløp kan skje ved at urenset avløpsvann slipper ut via kummer og pumpestasjoner når det blir så mye vann i avløpsanlegget at dette ikke klarer å ta unna. Dette skyldes som oftest at det er store overvannsmengder som ledes inn i avløpsanlegget ved regnskyll. Overløp gjør at kommunalt avløpsvann ikke blir renset i renseanlegget, men slippes ut før det kommer fram til renseanlegget. Kraftige og hyppige regnskyll gir mye overvann og øker faren for overløp.
- Rensekrav for avløpsanleggenefinnes i forurensingsforskriften kapittel 14 og er gitt som  prosentvis rensing av fosfor og organisk stoff og/eller som utslippskonsentrasjoner av de samme stoffene.