Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forurensning

Oppdatert 29.12.2022

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

 

Nyheter innenfor fagområdet forurensning finner du i nyheter fra miljø og klima

 


Publisert 28.03.2017

Skjema innenfor fagområdet forurensning

Lenker til skjemaer 


Publisert 06.01.2016

Kontroller av større kommunale avløpsanlegg

Fylkesmannen har de siste to årene kontrollert hvordan kommunene følger opp regelverket som gjelder for rensing av kommunalt avløpsvann i større avløpsanlegg.  Kontrollene avdekket en rekke avvik, og Fylkesmannen anser mange av disse som alvorlige.


Publisert 06.03.2014

Tilfredsstillande utslepp frå tre biobrensleanlegg

Hausten 2013 deltok Fylkesmannen i ein landsomfattande kontrollaksjon og kontrollerte tre forbrenningsanlegg for reine brensel. Reine brensel er oljar, kull, biobrensel og gass.


Publisert 31.01.2013

Oktober 2012 - Oppsummering av fagdag om forurenset grunn

Det var bra oppmøte på fagdagen om forurenset grunn og om håndtering av forurenset gravemasse torsdag 18. oktober i Skien


Publisert 22.11.2012

Mai 2010 - Nytt regelverk for 6 forskriftsregulerte industribransjer

Fra 1. januar 2010 er seks industribransjer regulert etter forurensningsforskriften


Publisert 22.11.2012

September 2012 - Rensing av anleggsvann fra ny jernbanetunnel

Det er gitt tillatelse til Jernbaneverket for utslipp av vann fra midlertidig anleggsarbeid ved bygging av nytt dobbeltspor for jernbanen på strekningen Larvik - Porsgrunn. Tillatelsen gjelder for arbeid i Porsgrunn kommune


Publisert 22.11.2012

Mars 2012 - Miljøvennlig båtpuss – Alle sitt ansvar

Fylkesmannen og Ren Marina vil at alle småbåthavner og båteier skal gi sitt bidrag til en miljøvennlig båtpuss


Publisert 22.11.2012

2011 - Asfaltverka i Telemark

Trong for betre internkontroll og avfallshandtering


Publisert 22.11.2012

2011 - Tiltaksplaner for forurenset grunn ved skipsverftslokaliteter

Fylkesmannen har mottatt tiltaksplaner for forurenset grunn ved fire skipsverftslokaliteter i Telemark


Publisert 22.11.2012

2010 - Lær om forurenset sjøbunn

Etter årtier med forurensning ryddes det nå opp i mange norske fjorder og havner, blant annet i Grenland. I en ny interaktiv animasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet kan du lære om forurensningen og hvordan sjøbunnen kan bli renere.