Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Laks og sjøørret i Telemark

I Telemark har vi både laks og sjøørret. Laksen vandrer hovedsakelig opp i Skiensvassdraget og Herreelva i Bamle for å gyte, mens sjøøreeten benytter langt flere av de mindre elvene til dette formålet. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.08.2014

Store deler av Telemark sin kystlinje er definert som nasjonal laksefjord, jf. grønn skravur i figuren under. Telemark har ikke selv noen nasjonal lakseelv, men laksefjorden hører til Numedalslågen i Vestfold som er en nasjonal lakseelv. Nasjonal laksefjorder har et særlig vern og for eksempel forbud mot etablering av oppdrettsanlegg for fisk.

Nasjonal laksefjord knyttet til Numedalslågen i Vestfold berører Telemark sin kyst. Kilde:Lakseregisteret.

 

 

 

 

 

 

 

 
Nasjonal laksefjord knyttet til Numedalslågen i Vestfold berører Telemark sin kyst. Kilde:Lakseregisteret. 

Kragerøvassdraget eller Kammerfossvassdraget er et sterkt regulert vassdrag der lokale krefter jobber for å reetablere laks. Vassdraget hadde en laksestamme tilbake på 1600-tallet før det ble bygget dammer som hindret laksen i å vandre opp. Per i dag vandrer det noe laks opp til Kammerfoss kraftverk. Man kjenner ikke til hvilken stamme dette er, men antar det er såkalte feilvandrere.

Fiske etter laks og sjøørret i Telemark
I utgangspunktet er det ikke tillatt å fiske etter anadrome laksefisk med mindre det i forskrifter til lov om lakse- og innenlandsfisk er åpnet for slikt fiske. I forskrift gis det tillatelse til fiske i sjø og i vassdrag til bestemte tider og med bestemte redskaper. Anadrom laksefisk som er fanget med redskap som er ulovlig til fangst av slik fisk, eller som er fanget utenfor den lovlige fisketida, skal kastes ut igjen.

Fiske i elvene
Det er ikke åpnet for fiske etter anadrome laksefisk i noen av bekkene i Telemark, men det er tillatt å fiske etter laks og sjøørret i 3 større vassdrag ved å løse fiskekort. Det er tillatt å fiske etter laks og sjøørret i Herreelva, Åbyelva og Skiensvassdraget. Herreelva forvaltes av Bamble Jeger- og fiskeforening, mens sentrale aktører i Skiensvassdraget er Skienselva elveeierlag, Grenland Sportsfiskere og Telemarksvassdraget fiskeriadministrasjon. Fisketider for disse vassdragene bestemmes i nasjonal forskrift; Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag 

Det er og lov å fiske etter laksefisk i Kammerfossvassdraget opp til første kraftverksdam.

Fra Forskrift om fisketider i Telemark; 

Bamble

Herreelva

Laks:
01.06 – 15.09

Ørret:
01.06 – 15.09

Døgnkvote: 2 laks.

Bamble

Åbyelva

Laks:
01.06 – 31.08

Ørret:
01.06 – 31.08

Opp til
Kverndammen.

Kragerø

Kammerfosselva
(Kragerøvassdraget)

Laks:
01.06 – 31.08

Ørret:
01.06 – 31.08

Til dammen ved
Kammerfoss.

Porsgrunn

Herregårdsbekken

Ikke åpnet for fiske

 

Porsgrunn

Mørjebekken

Ikke åpnet for fiske

 

Porsgrunn

Skienselva

Laks:
01.06 – 30.09

Ørret:
01.06 – 30.09

Døgnkvote: 2 laks.
Midtsesongsevaluering
med forhåndsavtalte tiltak.

Skiensvassdraget fra
sjøen opp til Skotfoss,
herunder Leirkup,
Falkumelva og
Bliva (Bøelva) har fisketid
01.06 – 31.08.

(Frednesbrua markerer
skille mellom sjø
og vassdrag)


Fylkesmannen har i en egen forskrift for Telemark i tillegg fastsatt fredningssoner i forbindelse med fisketrappene i Skiensvassdraget, her er alt fiske forbudt hele året. 

Fiske i sjøen
For alle vassdrag i Telemark er det forbudt å fiske etter anadrome laksefisk i sjøen nærmere enn 100 meter fra munningen av elv eller bekk med anadrome laksefisk, i den tida det ikke er åpnet for fiske i elva. Dette forbudet gjelder dermed hele året utenfor alle sjøørretbekkene.  

Utenom disse reguleringene er det i sjøen tillatt og gratis å fiske laks og sjøørret med stang og håndsnøre fra land og båt hele året. Fiske med garn etter laks og sjøørret er ikke tillatt, og i tida fra 1. mars til 30. september må alle garn med maskevidde større enn 32 millimeter som brukes til fangst av annen fisk senkes slik at hele fangstdelen står minst 3 meter under vannflata (egen forskrift). Alle garn må stå minst 100 m fra elver som fører laks eller sjøørret. Hensikten er å unngå at sjøørret blir tatt som bifangst i annet fiske. 

Det er og lov å fiske etter anadrome laksefisk med kilenot i sjø. Rettigheten til dette fisket tilhører grunneier. Alle som skal fiske med kilenot er pliktig til å registrere seg selv og fiskeplassen i Miljødirektoratets sjøfangstregister (Lakseregisteret). Fylkesmannen administrerer dette registeret, og sender ut fangstdagbok til de som er registrert. Fangsten rapporteres til Statistisk sentralbyrå. Kilenotfisket er tillatt fra mandag kveld til fredag kveld i en knapp måned fra 20. juni til 18. juli.

I Telemark har det ikke vært noen registrerte fiskerplasser for laksefiske i sjø de seneste årene. Det har siden 2009 vært forbud mot bruk av faststående redskap i Frierfjorden og Voldsfjorden et stykke nord for utredningsområdet for Jomfruland, her var det tidligere flere kilenøter i bruk.

Statens naturoppsyn har oppsyn med laksefisket langs kysten, i tillegg utfører lokale elveeierlag egne oppsyn med kontroll av fiskekort. Alle som skal fiske etter laks og sjøørret i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen må i tillegg til lokalt fiskekort betale statens fiskeravgift, mer informasjon om dette finnes her.

Fiskeravgiften går inn i Statens fiskefond, som brukes til tiltak for å bevare fiskebestandene og tilrettelegge for fiske.

Det skal ikke betales fiskeravgift for fiske med stang eller håndsnøre i sjøen.

Regler for annet fiske i sjøen
Aktuelle regler for fiske og redskap etter fisk og skalldyr i sjøen kan du finne i brosjyren «Kysten er din» som utgis årlig av Fiskeridirektoratet. 

Fiske etter innlandsfisk
Følgende innsjøer i Skiensvassdraget regnes som innlandsvann og berøres ikke av fiskeregler for laks og sjøørret: Gunnekleivfjorden, Norsjø og Heddalsvannet.

Telemark har en rekke reguleringssoner også i innlandsvassdrag der det er strengere regler for fiske. Disse finnes i Forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk. Telemark

Fangst av laks og sjøørret
I Telemark stammer de siste fangsttallene for laksefiske i sjø registrert hos Statistisk sentralbyrå fra 2004. Siden er det ikke registrert noen fangst av laksefisk i sjø. I 2004 ble det fisket 207 kg laks og 28 kg ørret i sjøen i Telemark.

Elvefangsten av laks og sjøørret varierer mye fra år til år. Årsakene til dette er trolig flere, Skiensvassdraget, det største laksevassdraget er blant annet sterkt regulert for kraftproduksjon.

Figurene under viser elvefangster av laks og sjøørret i Skiensvassdraget de siste åra. 

 

 

 

Lenker til lover og forskrifter 

Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven)

 
Sentrale forskrifter etter lakse- og innlandsfiskelova

Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag

Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen

Diverse sentrale forskrifter etter lakse- og innlandsfisklova

 
Lokale forskrifter etter lakse- og innlandsfisklova: 

Forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk. Telemark