Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Biologiske undersøkelser i kalkede innsjøer

Rapport fra biologiske undersøkelser i kalkede innsjøer Telemark i 2014.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.04.2015

Hvert år kalkes mange innsjøer i Telemark og i 2014 ble det kalket ca. 350 innsjøer med en samlet mengde på 884 tonn kalksteinsmel. Som en del av oppfølgingen blir det tatt vannprøver hver høst av alle vann og noen få vann velges ut hvert år for grundigere biologiske undersøkelser av vannkvalitet, fiskesamfunn og bunndyrarter.

Garnfiske i Hågstølvatn. Foto: Lars Tormodsgard og Per Øyvind GustavsenI 2014 ble Holtetjønn i Vrådal, Hågstølvatn og Osvatn i Nissedal samt 22 mindre vann i Gautefallheia i Drangedal undersøkt.

Undersøkelsene viser at det er mye bra vannkvalitet der det kalkes. I ukalkede deler av undersøkelsesområdene derimot er fortsatt vannkvaliteten forsuret. Plankton- og bunndyrprøver viser at det finnes lite forsuringsfølsomme arter også i de vannene som kalkes. Reetablering av slike arter kan ta lang tid selv om vannkvaliteten har blitt bedre.
Garnfiske i Hågstølvatn.
Foto: Lars Tormodsgard og Per Øyvind Gustavsen

Fiskesamfunna i de ulike vannene varierer, noen steder anbefales fiskelagene fortsatt å sette ut fisk pga dårlig naturlig rekruttering, andre steder er fiskesamfunnet for tett og man anbefaler økt fiske, gjerne med garn. Det har blitt avdekka at en av innløpsbekken til Holtetjønn i Vrådal er svært forurenset, trolig fra utbygging av vei til hyttefelt eller salting av vei vinterstid.

Rapporten gir klare og gode anbefalinger om videre kalkingsaktivitet i de ulike områdene, dette er en hovedmålsetning med undersøkelsene.

Rapporten kan lastes ned i lenke til høyre.

Aktuelt