Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fiskeforvaltning

Oppdatert 29.12.2022

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Mye vann i laksetrappa i Skien, oktober 2010.

 


Publisert 26.01.2015

Resultater av årets vannprøver fra kalkede innsjøer

I 2014 ble det kalket ca. 350 innsjøer med en samlet mengde på 884 tonn kalksteinsmel.


Publisert 05.12.2014

Tilskotsordningar knytt til dugnadskalking og anadrom fisk/fisketiltak

Fristen for å søkje om tilskot er 15. januar 2015.


Publisert 24.11.2014

Fylkesmannen har utarbeid ein evalueringsrapport for drifta av fiskesperra

Konklusjonen i rapporten er at sesongen 2014 er gjennomført utan vesentlege driftsproblem. Alle planlagde forbetringstiltak er gjennomført.


Publisert 19.08.2014

Nytt på hjemmesiden om laks, sjøørret og regler for fiske i Telemark

Vi har sammenstilt informasjon fra flere kilder og lagt dette ut på hjemmesiden slik at man lettere kan orientere seg om hvilke regler og fisketider som gjelder når man skal fiske etter laks og sjøørret i Telemark. Det har og blitt lagt ut lenker til viktige lovverk.


Publisert 05.08.2014

Tillatelse til fysisk tiltak i vassdrag - Vollbekken i Skien kommune

Fylkesmannen har gitt Skagerak Nett As tillatelse til å gjennomføre fysiske tiltak i Vollbekken i forbindelse med erosjonssikring av Voll transformatorstasjon.


Publisert 22.04.2014

Elvefiske av laks sterkt redusert i 2013

Heilt nye tal frå Statistisk sentralbyrå viser at fangsten av laks, sjøaure og sjørøye i norske elver gjekk ned med heile 33% i 2013.


Publisert 22.04.2014

Prøvefiske i området Kjeldal – Hogga

Faun Naturforvaltning prøvefisket område Kjeldal – Hogga 23 og 24. mars på oppdrag fra Fylkesmannen i Telemark.


Publisert 22.04.2014

Rotenonbehandling ved Kjeldal sluse

Området mellom Kjeldal sluse og den elektriske fiskesperra behandles med rotenon onsdag 23. april. Fredag 25. april avsluttes behandlingen med utskylling av vannet som har vært behandlet.


Publisert 22.04.2014

Fiskesperra undersøkes nærmere

Siden oktober har fiskesperra ved Kjeldal sluse i Lunde vært stengt. I disse dager starter den opp igjen, men skal gjennom flere undersøkelser.


Publisert 02.04.2014

Rapporter

Her vil du finne en oversikt med forskjellige rapporter som omhandler Telemark sortert etter årstall:


Kontaktpersoner

Miljødirektoratet: Tiltakshåndbok for bedre fysisk miljø

Publikasjon fra Miljødirektoratet:  "Tiltakshåndbok for bedre fysisk miljø" viser hvordan vi best rehabiliterer våre elver slik at elvelevende arter får gode livsvilkår.

Håndboka er ferdigstilt av UNIMILJØ med tilskudd fra Miljødirektoratet.

Les mer på Vannportalen.

Last ned håndboka her.