Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skogbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 29.11.2018

Draumetilhøve for granborkbiller?

Det var masseutbrot av granborkbiller i Noreg på 1970 og -80-talet. Billene tok livet av svært mange tre, og samfunnet og skogeigarane leid store økonomiske tap. Tørkesomrar var årsaka. Korleis er stoda i Telemark etter den tørre sommaren 2018?


Publisert 25.09.2018

Granplanta - sommerens tøffeste?

Til tross for ukesvis med varme og sol har mange av de nyutsatte granplantene i Telemark overlevd. De stiller sterkt hvis sommerens tøffeste skal kåres! Noen steder har det imidlertid blitt så tørt at alle de utsatte plantene har bukka under.


Publisert 14.06.2018

Bioenergimarknad i endring

Stigande interesse for å søkje om støtte til etablering av nye biovarmeanlegg gjennom bioenergiprogrammet, etter auka lønnsemd for dei etablerte bioenergianlegga denne vinteren.


Publisert 20.03.2018

Skogsvegbygging i Telemark 2017

Det blei bygd ferdig 8,2 km nye skogsbilvegar og ombygd 38,1 km skogsbilvegar i 2017, som det vart gjeve tilskot til.


Publisert 19.03.2018

Aukande aktivitet i skogbruket i Telemark

I 2017 vart det avvirka over 702.000 m3 med tømmer for sal i Telemark. Vi må tilbake til 1990-talet for å finne tilsvarande aktivitet i skogen. Gjennomsnittsprisen i 2017 var 337 kr/m3 og det er registrera aukande konkurranse om tømmerstokken.


Publisert 31.01.2018

Tilskudd til skogsveier 2018

Telemark er tildelt 5,5 mill. kr for tilskudd til skogsveier og drift med taubane m.m. for 2018. Tilskudd kan gis til bygging av nye og ombygging av skogsveier, og til drift av tømmer med taubane, hest o.a..


Publisert 04.12.2017

Skogplanter med voks hindrer billeskader

Fylkesmannen i Telemark har gitt tilsagn om rentemidler av skogfond til voksanlegg, såanlegg og pakkeanlegg hos Norgesplanter. Norgesplanter produserer skogplanter på Hokksund og på Gvarv.


Publisert 08.03.2017

Årsmelding 2016 - Skogbruk

Årsmeldingen omtalar Fylkesmannen sin innsats på fagområdet, samtidig som den inneheld statistikk og oversikter over skognæringa sin aktivitet, omfang og økonomiske tyding i Telemark.


Publisert 23.02.2017

Skogsveibygging i Telemark - tildeling 2017

Utbygging og istandsetting av skogsbilveinettet i landet har gjennom flere år vært et prioritert satsingsområde. Satsingen på skogsbilveinettet fortsetter i 2017. Det gjennomføres for tiden et stort arbeid og store investeringer i utbedring av skogsveinettet i Telemark.


Publisert 17.02.2017

Rentemidler av skogfond 2017

Det kan nå søkes om rentemidler av skogfond til ulike tiltak som er skogretta.