Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klosterøya - med urbant landbruk som transformasjonsverktøy av nedlagt industritomt

Mulighetsstudien Urban dyrking på nedlagt industritopt - en mulighetsstudie om utvikling av grønn bydel på Klosterøya øst er nå gjennomført og blir et viktig dokument i det videre arbeidet med transformasjonen av øya. Studien handler om hvordan urbant landbruk kan bidra til å utvikle et helhetlig konsept for bydelen, med vekt på bærekraft, inspirasjon, livskvalitet og trivsel.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.12.2018

Klosterøya ligger sentralt plassert i sentrum av Skien, omkranset av vann og fosser. I dag som en del av byens nye vannfront med boliger og næring. Fram til reformasjonen var øya mest kjent for   benediktinerklosteret Gimsøy og dets mangfoldige hager, i sin tid landets største nonnekloster. I nyere tid lå papirfabrikken Union Co på øya, seinere Norske Skog Union, nedlagt i 2006.

Nylig kjøpte eiendomsutvikler Steinar Moe Eiendom AS deler av øya, som til sammen utgjør 40 mål, på Klosterøya og Smieøya. I løpet av de tre neste årene skal det fraflyttede industriområder bli til urbane møtesteder, boliger og opplevelser. Nye byrom med folkepark, kunsttorg og en serie nyttehager langs kaifronten skal gi Skiens befolkning spennende rekreasjonsområder – en blågrønn bydel planlegges hvor urbane landbruksaktivitet vil spille en sentral rolle.

På nabotomten på Klosterøya har Telemark fylkeskommune åpnet en ny videregående skole med plass til 1200 elever. Folkeparken som planlegges vil fungere som skolens uteområde og skolen ønsker å tilrettelegge for urban dyrking både i parken og ellers slik at produksjon av mat innlemmes i læreplanen.

Den nye avdeling av Tyrilistiftelsen, Tyrili Sør, er også en sentral aktør på øya. De ønsker å involvere seg i det grønne, både med tanke på livsmestring og selvforsyning. Sammen med Spriten kunsthall, Århus Gård, øvrige næringsaktører, kommunen og framtidige beboere, inviteres alle inn til å skape et nytt bærekraftig nabolag og byrom. Prosjektet vil slik sett både bli en læringsarena for landbruksproduksjon og et virkemiddel for å koble by og land sammen, samtidig som det får en viktig sosial dimensjon der innbyggernes livskvalitet og trivsel har stor betydning.

Urbanspacelab ved landskapsarkitekt Laurie Vestøl er ansatt som leder for prosjektet og bidrar med mange års erfaring og klokskap. Fylkesmannen i Telemark har bidratt med midler til arbeidet, samt deltatt aktivt i prosjektarbeidet. Detter er i tråd med Fylkesmannen i Telemark sin Strategiplan for bynært og urbant landbruk i Telemark gjeldende fra 2015 til og med 2018.