Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Besøk av landbruksminister Bård Hoksrud

Sommeren 2018 har vært preget av tørke i skogen, høy skogbrannfare og mange skogbranner i store deler av landet. I Telemark førte vedvarende tørke, ekstrem varme og mangel på regn til høy skogbrannfare og stadig økende varsling om dette.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.12.2018

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud ønsket nærmere orientering om skogbrannene og skogbrannberedskapen i Telemark med «Telemarksmodellen» som er utviklet og tatt i bruk. Brannvesenet i Skien kommune inviterte statsråden med følge til Skien brannstasjon for orienteringer om skogbrannberedskapen i Telemark, skognæringens erfaring fra skogbrannene i sommer, forsikringsselskapet Skogbrand med satsing på kompetanseheving for skogsentreprenører, Sivilforsvarets vurdering av skogbrannberedskapen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med orientering om forebyggende tiltak og nasjonal beredskap.

Operativt konsept for skogbrannslokking i Telemark
Etter orienteringene fra de ulike aktørene i skogbrannarbeidet og beredskapen i Telemark, gjennomførte Skien brannvesen demonstrasjon av organisering, utstyr og teknikker for slukking av skogbranner. Hogstmaskin og lassbærere ryddet branngate, eksempel på lokal magasinering av vann fra små bekker til slokking, bruk av mindre slanger for lettere bæring i felt, skogbrannhengere oppsatt med slokkingsutstyr og sivilforsvarets utstyr med bl.a. pumper, slanger, oppsamlingskar for olje fra oljevernberedskapen brukt til mobile vannbassenger o.a.

Høy skogbrannfare, lynnedslag og mange skogbranner
På grunn av værsituasjonen ble beredskap for skogbrann stadig høyere utover sommeren og det ble utvist stor aktsomhet blant næringsutøvere i skog og utmark og i nærheten av denne og blant alle som ferdes i naturen. Det ble registrert mer enn 100 skogbranner og branntilløp med behov for slokking i Telemark i sommer, de fleste antent av lynnedslag. Det var opp mot 20 branner samtidig der brannvesenet gjennomførte slokking. Brannvesenet i kommunene i Telemark var godt forberedt på denne situasjonen gjennom mange år med utvikling av skogbrannberedskapen og gjennomføring av årlige realistiske skogbrannøvelser. Siste øvelsen ble holdt på grensen mellom Notodden og Tinn så sent som 24. mai i år, kort tid før tørken og skogbrannfaren for alvor slo til.

Telemarksmodellen
Telemarksmodellen går i korthet ut på å ha operative interkommunale skogbranntropper, skogbrannfly med regelmessig overvåking, samarbeide med skognæringen og beredskapen hos Fylkesmannen og kunne tilby lederstøtte ved skogbranner av større omfang. Modellen har vært utprøvd med pilotprosjekt, avdekke kritiske faktorer, samarbeide mellom de kommunale brannvesenene og andre aktører i fylket, implementering av digitale kart, øvelser, opplæring og forebyggende tiltak.

Skogbranntropper
Skogbranntroppene i Telemark består av fire interkommunale tropper med trenede og aktive skogbrukere og skogsarbeidere med troppssjefer ansatt i brannvesenet. Det er nå i overkant av 100 personer satt opp i de fire interkommunale skogbranntroppene i Telemark.

Lederstøtte
Lederstøtte er også en viktig del av skogbrannberedskapen i Telemark. Lederstøtte dreier seg om et forberedt lederteam som kan støtte det lokale brannvesen i den enkelte kommune og bistå med ledelse og organisering så det lokale brannvesen i størst mulig grad kan fokusere på slokking og utnyttelse av sine lokale ressurser.

Skogsdrift og beredskap
Skognæringen er selv i høy beredskap ved å utstyre hogstlagene med slokkingsutstyr, vannbeholdere og vakthold i driftsområdet etter avsluttet arbeid for dagen. De flyttet skogsdriften til områder med høyere markfuktighet etterhvert som forholdene ble tørrere. Kommuner, skogeiere og andre satt opp plakater på ulike språk og folk utviste stor respekt for skogbrannfaren.

Kompetanseløft og beredskapspakker for skogsentreprenører
Forsikringsselskapet Skogbrand deltar aktivt med kompetanseløft for skogsentreprenører og utviklet en beredskapspakke med brannriver, bøtter, dunker spesiallaget bl.a. i USA for slokking av skogbranner.

Sivilforsvaret
Sivilforsvaret utgjør en viktig innsatsfaktor ved større branner og kan stille med mannskap og utstyr på kort varsel. Sivilforsvaret kan også hente sine mannskaper fra andre deler av landet og sende dem der det er behov og være tilgjengelig på få timer. Kraftig vind kunne raskt ført til at arbeidet med å evakuere folk ville få høyeste prioritet med det til dels uvanlig høye antall branner samtidig.

Stormbranner – endring i klima
Stadig høyere sommertemperaturer og muligheter for mer intens tørke gjør et scenario med stormbranner mer aktuelt, tilsvarende som finner sted sørover i Europa. Dette inngår også som ledd i forberedelsene brannvesenene i kommunene i Telemark forbereder seg på. Bl.a. har Skien brannvesen gjennomført studietur til Spania og hatt forelesninger her i Telemark om dette temaet av brannsjefen i Catalonia.

Kontaktpersoner