Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord i Telemark. Forbruk 2014

I 2014 har kommunene i Telemark behandlet 73 saker om drenering av jordbruksjord. Over 650 daa jordbruksjord (litt mindre enn i 2013) har blitt drenert i år med støtte fra dreneringstilskudd.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.12.2014

Søknadene fordeles på 15 kommuner (3 kommuner har ikke behandlet noen søknader om drenering av jordbruksjord). Søknadene gjelder både systematisk og ikke systematisk drenering av jordbruksjord. Figuren nedenfor viser tilskudd kommunene har innvilget i år. Det gis ikke tilskudd over kr. 1000,- pr daa. Effekten av dreneringstiltak vil bidra til reduksjon av avrenning, bedre dyrkingsvilkår og økt matproduksjon. I tillegg har drenering av jordbruksjord en positiv effekt på klima og jordstruktur.

Forbruk av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2014, fordelt pr. kommune.
Fig.: Forbruk av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2014, fordelt pr. kommune.

Etter to år med dreneringstilskudd har drenert areal i Telemark blitt mindre enn forventet, og mindre enn behovet tilsier, ifølge Ressursoversikt fra Skog og landskap (Rapport 01/2010 - Jordsmonnstatistikk for Telemark). Ifølge denne rapporten hadde 46 % av jordbruksarealet i Telemark behov for drenering på tidspunktet rapporten ble utgitt. Etter to år med tilskudd til drenering av jordbruksjord har Telemark drenert i underkant av 2.000 daa landbruksjord. I 2014 ble det søkt om systematisk drenering av ca. 650 daa, i tillegg til søknader for ikke systematisk grøfting (antydes ca. 30-40 daa).

Vedlagt finner du informasjon om tildeling og forbruk av dreneringstilskudd pr. kommune for 2014. Fylkesmannen i Telemark har forventninger om at enda flere produsenter og flere kommuner kan komme i gang med drenering av jordbruksjord i løpet av 2015.