Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Biogass fra husdyrgjødsel - en ny tilskuddsordning

Har du et foretak med husdyr som leverer husdyrgjødsla til et biogassanlegg eller har du et eget biogassanlegg? Da er den nye tilskuddsordningen noe for deg. Tilskudd gis per tonn levert husdyrgjødsel eller beregnes ut fra antall dyr på gården når du lager biogass selv.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.02.2015

Biogass i norsk landbruk var et av mange tema på årets Bioforsk konferanse. Jon Hovland fra Tel-Tek i Porsgrunn beskrev reaktorkonstruksjon, økonomi og driftserfaringer i sitt foredrag. Tel-Tek har i samarbeid med Høgskolen i Telemark utviklet en såkalt høyratereaktor. Den er så liten at den kan prefabrikkeres og kjøres til gården. En slik reaktor er nå plassert ut hos en bonde i Porsgrunn og omdanner om lag 1500 tonn bløtgjødsel fra gris per år.

Ivar Sørby fra Greve Biogass presenterte på samme konferansen sin løsning ved Tønsberg i Vestfold. Dette er et fellesanlegg som tar imot kildesortert matavfall, husdyrgjødsel og annet næringsavfall. Restmassen på om lag 150 000 tonn etter biogassutvinning vil bli levert tilbake til landbruket.

I dette fellesanlegg eksempelet er husdyrgjødsel en sentral ingrediens og den som leverer gjødselen kan søke om tilskudd fra den nye ordningen. I eksempelet med gårdsanlegg kan bonden søke tilskudd basert på dyretall på gården. Søknadsmateriell vil bli utarbeidet av Landbruksdirektoratet i løpet av februar 2015. Ta kontakt med oppgitt kontaktperson for mer informasjon. For husdyrgjødsel levert i 2013 og 2014 åpner Landbruksdirektoratet for en søknadsomgang i løpet av mars 2015. For husdyrgjødsel levert i 2015 blir søknadsfristen 20. januar 2016, altså året etter at gjødselen er levert.

Tilskuddsordningen er en del av Landbruks- og matdepartementet sin satsing for å redusere klimagassutslipp fra jordbruket. Klimagasser relatert til jordbruket utgjør om lag 8,5 prosent av de nasjonale klimagassutslippene, og metangass fra husdyrgjødsel utgjør en betydelig del av dette. Biogass produsert på gjødsel, avløpsslam og ulike typer avfall har et betydelig potensial for å redusere utslipp av klimagasser. Det er over jordbruksavtalene avsatt til sammen 5 millioner kroner til ordningen i 2015.