Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Jordvettregel nr. 8: Vend i tide...

...det er ingen skam å snu i en sak, retter fokuset mot ansvaret for å gjøre langsiktige vedtak.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.12.2018

Kommunen, med administrativt og politisk nivå er planmyndighet. De har ansvaret for å legge til rette for en forutsigbar arealforvaltning og gjøre enkeltvedtak. Det betyr også ansvar for å ivareta og legge til rette for langsiktig matproduksjon. Om det er kommuneplaner, reguleringsplaner, dispensasjoner eller enkeltvedtak etter jordloven, vil avgjørelser i dag ha betydning for forvaltning av matjorda på kort og lang sikt. Arealene fortjener grundig verdivurdering, og med saksbehandling og politikere som kjenner til ansvaret for å ivareta naturressursene.

Kommuner som legger til rette for gode planprosesser med administrative rutiner for oppstart, medvirkning, utgreiing og framlegg av saker, og politikere som etterspør kvalitet og kunnskap danner et godt grunnlag for vedtak.

Nasjonale og vesentlig regionale hensyn er viktige begrep å kjenne til. Kommunen sitt handlingsrom og utøvelse av lokale strategier er viktig demokratisk prinsipp også i arealforvaltning. De nasjonale og vesentlig regionale hensynene er fellesskapets ansvar, og må hensyntas opp mot lokale ønsker og behov.

Jordvern er et nasjonalt hensyn i planlegging, og i saker hvor dyrka mark eller potensiell dyrka mark er berørt må kommunen kjenne til disse føringene. I saker hvor disse hensynene ikke er vektlagt i tilstrekkelig grad kan Fylkesmannen varsle kommunen og invitere til å løse gjennom tidlig dialog. Dersom dette ikke fører fram kan det fremmes innsigelse til planen, og planprosessen stopper da opp. En innsigelse kan løses gjennom dialog eller mekling, eller sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet dersom meklingen ikke fører fram. I 2018 har Fylkesmannen hatt innsigelser eller tidlig dialog i fem planer ut fra jordverninteresser, ingen av disse har blitt oversendt for avgjørelse i KMD i 2018.

Innsigelser knyttet til nasjonale jordvernhensyn i 2018:

  • Kommuneplan for Porsgrunn - under behandling
  • Reguleringsplan for Nedre Lunde, Porsgrunn - løst i tidlig dialog
  • Reguleringsplan for Heddal barneskole, Notodden - under behandling
  • Reguleringsplan for Gvammen skytebane, Hjartdal - under behandling
  • Områdeplan for Grasmyr, Bamble - løst i tidlig dialog