Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Jordvern

Oppdatert 07.06.2022

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer


Publisert 19.12.2018

Jordvettregel nr 9: Spar på matjorda

2018 har vært et år med ekstra satsing på jordvernet i Telemark. Det er blitt mer oppmerksomhet knyttet til verdiene av jord, og vi ser at stadig flere kommuner tar jordvern på alvor.


Publisert 11.12.2018

Jordvettregel nr. 8: Vend i tide...

...det er ingen skam å snu i en sak, retter fokuset mot ansvaret for å gjøre langsiktige vedtak.


Publisert 29.10.2018

Jordvettregel nr. 7 ber oss om å ta hensyn til historien til matjorda

Jordvettreglene for Telemark vil øke bevisstheten om matjorda og våre muligheter til å forvalte den på en god måte for framtida. Gå ikke alene - ta hensyn til terrenget og generasjoners arbeid med jorda, heter regel nr. 7. Den fokuserer på historien til jorda og utvikling av landskap over tid.


Publisert 04.10.2018

Nasjonal og vesentlig regional interesse innenfor jordvern

Landbruks- og matministeren har sendt ut et brev til alle fylkesmenn om jordvern som nasjonal og regional interesse i plansaker.


Publisert 14.09.2018

Jordvettregel nr 6: Kunnskap om jordsmonn i planlegging

"Bruk jordsmonnskart og andre kartdata", heter det i Jordvettregel nr. 6. Jordvernet har en viktig plass i arealplanleggingen, og det er et nasjonalt mål å unngå nedbygging og omdisponering av dyrka mark og areal for framtidig matproduksjon. Rett kunnskap om arealene er derfor viktig.


Publisert 17.07.2018

Gode tall for nedbygging av matjorda i Telemark

Siste oppdaterte tall for Telemark viser at vi i 2017 hadde rekordlave tall for nedbygging av dyrka mark. I 2017 omdisponerte vi 20 dekar og i 2016 drøye 40 dekar. Årets rapportering viser lavest i landet!


Publisert 31.05.2018

Jordvettregel nr 3: Vis respekt for ruskevær

Til tross for sommervarme dager er økt nedbør og ekstreme værsituasjoner noen av klimaprognosene for Telemark. Dette påvirker landbruket i høy grad, både i jord og skog.


Publisert 13.04.2018

Jordvettregel nr. 2 - Meld fra hvor mye jord du må omdisponere

Matjorda er en viktig ressurs og vi må unngå at gode areal for matproduksjon forsvinner i Telemark.


Publisert 16.03.2018

God jordvernstatistikk for Telemark

Førebelse KOSTRA-tal for Telemark syner at det vart omdisponert 21 daa dyrka mark i 2017, mot 41 daa i 2016. Dette er dei lågaste tala for Telemark målt dei ti siste åra. Det er og lågast samanlikna med alle fylka i Noreg.


Publisert 02.03.2018

Jordvettregel nr. 1

«Inga planlegging utan å ta omsyn til jorda» lyder fyrste jordvettregel for Telemark.