Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Jordbruk

Oppdatert 04.07.2022

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger. Statsforvalteren er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, samt for kommunale vedtak som gjelder husdyrgjødsel og forurensning. 

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


Publisert 14.08.2018

Erstatning etter avlingssvikt

Etter et år med ekstrem tørke i vekstsesongen, er det mange bønder som vil søke erstatning etter avlingssvikt. Her finner du en kort beskrivelse av ordningen, og hva som er viktig å huske når du skal søke. Du finner også tips til hvor du finner mer utfyllende informasjon.


Publisert 13.08.2018

Ta tak i hønsehirseproblemet i dag

Hønsehirse er et økende problem i mange åkerkulturer, og ugraset kan gjøre stor skade og er vanskelig å bli kvitt. Ta forhåndsregler for å unngå ugrassmitte inn på nye arealer, og start bekjemping før problemet blir stort!


Publisert 03.01.2018

Oppdatert statistikk for kornproduksjon i perioden 2002 - 2016

Etter mange år med nedgang i kornareal og kornleveranser fra Telemark, kan vi nå se en stabilisering av nivå for både kornareal og avlingsmengde i fylket vårt. Gjennomsnittlig kornavling pr daa har også vært høyere de to siste årene enn tidligere.


Publisert 01.06.2015

Ny forskrift om plantevernmidler

Ny forskrift om plantevernmidler trer i kraft 01. juni 2015. Denne forskriften betyr en innskjerping av reglene for spredning av plantevernmidler. Det er også strengere krav til varsling og merking på sprøytet områder der andre kan ha tilgang. Kommunen og Fylkesmannen vil fortsatt ha delegerte oppgaver etter forskriften.


Publisert 21.11.2014

Typetegninger kulturteknikk

Typetegninger for kulturtekniske tiltak er scannet som Pdf-filer.


Publisert 05.03.2014

Lønnsam kornproduksjon også under "nye" klimatiske forhold

Val bonden gjer har stor verdi for økonomien i produksjonen, konkluderer Norsk Landbruksrådgiving Østafjells i ein nyleg rapport etter ei gransking utførd i 2013. Rapporten samlar rettleiingserfaringar for å kunne gi råd når bonden står framfor ein vanskeleg klimatisk våronnsituasjon.


Aktuelt

Fakta/statistikk

Presentasjon kornavlinger