Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


19.12.2018

Jordvettregel nr 9: Spar på matjorda

2018 har vært et år med ekstra satsing på jordvernet i Telemark. Det er blitt mer oppmerksomhet knyttet til verdiene av jord, og vi ser at stadig flere kommuner tar jordvern på alvor.


19.12.2018

Høyring - Forvaltningsplan for Utvalt kulturlandskap Hjartdal og Svartdal

Fylkesmannen sender med dette forslaget til forvaltningsplan for Utvalt kulturlanskap i Hjartdal og Svartdal på høyring. Forvaltningsplanen skal vere ein rettleiar for grunneigar/brukar og forvaltninga om å ta vare på kulturlandskapet i Hjartdal og Svartdal.


18.12.2018

Besøk av landbruksminister Bård Hoksrud

Sommeren 2018 har vært preget av tørke i skogen, høy skogbrannfare og mange skogbranner i store deler av landet. I Telemark førte vedvarende tørke, ekstrem varme og mangel på regn til høy skogbrannfare og stadig økende varsling om dette.


12.12.2018

Klosterøya - med urbant landbruk som transformasjonsverktøy av nedlagt industritomt

Mulighetsstudien Urban dyrking på nedlagt industritopt - en mulighetsstudie om utvikling av grønn bydel på Klosterøya øst er nå gjennomført og blir et viktig dokument i det videre arbeidet med transformasjonen av øya. Studien handler om hvordan urbant landbruk kan bidra til å utvikle et helhetlig konsept for bydelen, med vekt på bærekraft, inspirasjon, livskvalitet og trivsel.


11.12.2018

Jordvettregel nr. 8: Vend i tide...

...det er ingen skam å snu i en sak, retter fokuset mot ansvaret for å gjøre langsiktige vedtak.


05.12.2018

Økouka Telemark 2018

ØKOUKA Telemark ble i 2018 gjennomført med 45 arrangementer i løpet av uke 39. Arrangementene var en god blanding av kurs for barn og voksne med ulike temaer, foredrag, hagevandringer, åpen økologisk gård, vinsmaking, matkurs og åpne gårdsbutikker og -landhandler samt markeder.


03.12.2018

Ostemedaljer til Telemark

Mange produsenter fra Telemark har vunnet gjeve priser for osten sin. Det setter Telemark på verdenskartet!


03.12.2018

Fylkesnytt fra Telemark 3/2018

Fylkesmannen i Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om flere ostemedaljer til Telemark under Oste-VM 2018 i Bergen.


29.11.2018

Draumetilhøve for granborkbiller?

Det var masseutbrot av granborkbiller i Noreg på 1970 og -80-talet. Billene tok livet av svært mange tre, og samfunnet og skogeigarane leid store økonomiske tap. Tørkesomrar var årsaka. Korleis er stoda i Telemark etter den tørre sommaren 2018?


22.11.2018

Andelsgardar og politikarar i møte med "Haver til Maver" - danskane si store satsing på skolehagar som kunnskapsarena for auka berekraft

I oktober arrangerte Økologisk Norge, i samarbeid med Porsgrunn Andelsgard og Fylkesmannen i Telemark, regionalt nettverksmøte for andelsgardar i Søraust-Noreg i Porsrunn. Talet på andelsgardar har auka betydeleg dei siste åra og utgjer i dag ca. 80 gardar.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel