Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Psykisk helse og rus

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Statsforvalteren følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvalteren oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Statsforvalteren er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer


Publisert 18.10.2017

Rettighetstelefonen - Juridisk veiledning for unge

Mental Helse Ungdom har opprettet en rettighetstelefon for unge og pårørende hvor de tilbyr gratis juridisk veiledning. 


Publisert 22.09.2017

Psykisk sjuke får no bestemme meir

Frå 1. september er krava til grunngjeving av vedtak om tvangsmedisinering skjerpa.


Publisert 22.01.2016

Rekrutteringstilskot til psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene

Helsedirektoratet har kunngjort tilskotsordninga "Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene" for 2016.


Publisert 03.07.2013

Tilskudd 2013 - rus og psykisk helse feltet

Kommuner og andre kan nå søke tilskudd om implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet. Søknadsfrist: 15. september 2013.


Publisert 19.02.2013

Tilskudd til lokale kompetanse- og etterutdanningstiltak: Psykisk helsearbeid i kommunene

Fylkesmannen vil kunne gi tilskudd til lokale opplærings- og utdanningstiltak på område kommunalt psykisk helsearbeid.


Publisert 04.02.2013

Tilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge 2014

Kommuner kan søke lønnstilskudd til ansatte med minst 3-årig høgskolebakgrunn, slik at de kan videreutdanne seg. Søknadsfrist 01.04.2014.


Publisert 04.02.2013

Tilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge

Kommuner kan søke lønnstilskudd til ansatte med minst 3-årig høgskolebakgrunn, slik at de kan videreutdanne seg. Søknadsfrist 01.04.2013.


Publisert 04.02.2013

Stabil årsverksinnsats innen psykisk helsearbeid i kommunene i 2011

Årsverksinnsatsen innen psykisk helsearbeid i kommunene opprettholdes stort sett på samme nivå nå som ved slutten av Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008.​​​​​​​


Publisert 13.12.2012

Stor interesse for "Barndom i arv"

Det var 150 tilmelde då Forum for psykisk helsearbeid i Telemark hadde hausttreffet sitt på Bø hotell den 22.11.2012. Temaet ”Barndom i arv” gjorde interessa for dagen stor, og foredragshaldarane levde opp til forventningane.