Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Omsorgstjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Omsorgstjenester skal organiseres slik at den enkelte så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Tjenestene skal utformes i samråd med brukeren. Statsforvalteren fører tilsyn og kontroll med de kommunale tjenestene. 

Flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen yter tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i vanlige hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, blir den sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


Publisert 12.05.2015

Opplæringsbok om brukerstyrt personlig assistanse BPA

Håndboken som nå lanseres av Helsedirektoratet retter seg først og fremst mot arbeidsledere, men også andre aktører i BPA-ordninger. Kan benyttes som en del av et opplærings- eller undervisningsopplegg om brukerstyrt personlig assistanse.


Publisert 17.12.2013

Rapportering av årsverk og kompetansehevende tiltak

Kommuner som vil søke om tilskudd til tiltak som finansieres over Kompetanseløftet 2015, må søke via Fylkesmannen i eget fylke. En forutsetning for å søke, er at kommunen har rapportert til Fylkesmannen innen 1. februar 2015.


Publisert 20.09.2013

Vil ha meir aktivitet i senior- og eldresenter

No er det mogleg å søke tilskot til å starte nye senior- og eldresenter eller utvikle tiltak og aktivitetar i senter som allereie finst. Søk innan 16. oktober!


Publisert 13.09.2013

Musikk som miljøbehandling i eldreomsorgen

Fagakademiet har i samarbeid med Audun Myskja utviklet en kurslederopplæring, totalt over 5 dager fordelt på to samlinger, som nå tilbys ansatte i eldreomsorgen.


Publisert 06.09.2013

Søk om tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorg

Stortinget har bevilget ekstra midler slik at pårørendeskoler og samtalegrupper skal være tilgjengelig i hele landet innen 2015. Satsene har økt fra høsten 2013.


Publisert 06.09.2013

God søkning til videreutdanning i demens og psykisk helse

55 studenter startet på deltidsstudiet i demens og psykisk helse hos eldre ved Høgskolen i Telemark. Vi er glad for at kommunene i Telemark ser behovet for økt kompetanse for denne gruppa, og tilrettelegger for at personell får gjennomføre denne deltidsutdanningen.


Publisert 20.08.2013

Søk om tilskudd til praksisnære prosjekter eller tiltak

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Telemark lyser ut ”frie midler” for 2013. Midlene skal gå til tiltak som tar utgangspunkt i visjonen om ”Utvikling gjennom kunnskap”. Søknadsfrist er 15. oktober 2013.


Publisert 10.07.2013

6,5 millionar til kompetanseheving i helse- og omsorgstenesten

Fylkesmannen fordelte 6,5 millionar kroner til kommunar og andre til opplæring og kompetanseheving av personell i helse- og omsorgstenestene i Telemark i 2014.


Publisert 10.07.2013

3,9 millionar til kompetanseheving i helse- og omsorgstenesten

Fylkesmannen fordelte nær 3,9 millionar til kommunar og andre til opplæring og kompetanseheving av personell i helse- og omsorgstenestene i Telemark.


Publisert 14.03.2013

Kultur, aktivitet og trivsel

Opplæringsprogrammet Aktiv Omsorg ønsker å sette fokus på hvordan vi kan gi et mer helhetlig tilbud til yngre og eldre brukere i helse- og omsorgstjenesten.