Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

LIS1 og turnustjeneste for fysioterapeuter

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for leger følger ordningen som ble iverksatt i 2019. Ofte brukes uttrykkene LIS1, LIS2 og LIS3 om leger som er ansatt i utdanningsstillinger.

Spesialistutdanningen og godkjenningen for leger er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 erstatter i praksis turnustjenesten for leger. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

LIS1 omfatter tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Leger som var tilsatt eller hadde fått tilbud om turnusstilling etter gammel ordning før 1. mars 2017 er de siste som gjennomfører turnustjeneste. 

Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvalteren i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedansvar for å skaffe nok turnusplasser i sin region (Nord-Norge, Vestlandet og Østlandet). 

Kurs hos Statsforvalteren

Statsforvalteren tilbyr gruppeveiledning og kurs for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentlig helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for leger i spesialisering, del 1 (LIS1)
  • Grupperettleiing av LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Statsforvalteren refunderer reiseutgifter du har hatt i forbindelse med kurs og veiledning. 

Vis mer


Publisert 12.09.2018

Ny informasjonsside for LIS1-legene

1. september starter et nytt kull LIS1-leger sin praksis i kommunene. helfo.no har laget en ny side beregnet på dem som skal ut i praksis.


Publisert 10.08.2018

Kurs for LIS 1 i kommunene høsten 2018

Datoer for de to obligatoriske kursene er klare, se videre i artikkelen. Invitasjon til og datoer for gruppeveiledningen vil bli sendt ut etter 16. august. 


Publisert 30.01.2018

Kurs for nye turnusleger i kommunene våren 2018

Datoer for disse to kursene er nå klare, se videre i artikkelen. Det er også satt opp dato for gruppeveiledning. 


Publisert 12.01.2017

Kurs for nye turnusleger i kommunene våren 2017

Datoer for disse to kursene er nå klare, se videre i artikkelen.


Publisert 07.07.2015

Turnusordninga for legar etter omlegginga

Mange kommunar har spørsmål om permisjonar, ferie og fråver og anna som gjeld turnuslegar i kommunehelsetenesta. Rundskrivet om turnusordninga for legar gir svar på ein del av dette.


Publisert 15.06.2014

Autorisasjon og linsens som lege i Norge

Fra 1. desember 2012 er det mulig å søke om norsk autorisasjon som lege, uten å ha gjennomført norsk turnustjeneste.


Publisert 03.04.2014

Status for ny turnusordning for leger

I rapporten finner du statistikk og tallmateriale fra andre søknadsrunde høsten 2013. Flere av opplysningene er basert på hva den enkelte søker har lagt inn av informasjon når de søkte på en turnusstilling.


Publisert 29.01.2013

Aktuell informasjon

Aktuelle nettsider og informasjon for turnustjenesten.


Publisert 29.01.2013

Turnustjeneste for fysioterapeuter

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om turnustjeneste for fysioterapeuter.


Publisert 29.01.2013

Turnustjeneste for leger

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om turnustjeneste for leger i kommunehelsetjenesten.