Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Førerkort

Alle som skal søke om førerkort eller fornye førerkortet sitt, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Egenerklæringen skal bekrefte at du er frisk nok til å kjøre. Dersom du har en sykdom eller en tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra legen din.

Hvis du er i tvil om du kan kjøre trygt på grunn av helseproblemer eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøke lege. Hvis en lege, psykolog eller optiker mener at du ikke oppfyller helsekravene til å ha førerkort, skal han eller hun melde fra til Statsforvalteren dersom helsekravene ikke vil være oppfylt igjen innen seks måneder. Statsforvalteren informerer politiet dersom førerkortet bør tilbakekalles helt eller delvis. Politiet har også myndighet til å gi tilbake føreretten. 

De som skal ha førerkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest fra lege.

Dispensasjon

Helsekravene til førerkort er tilpasset EUs førerkortdirektiv, og hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Dersom fastlegen (eller en annen lege) konkluderer med at du ikke fyller helsekravene til førerkort, er det svært liten mulighet til å få dispensasjon fra helsekravene. 

Klage

Dersom du har fått avslag på en søknad om dispensasjon, kan du klage på vedtaket. Statsforvaltaren vil da gå gjennom saken på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi opprettholder vedtaket vårt, blir saken sendt til Helseklage for ny behandling.

Vis mer


Publisert 10.08.2018

Nettkurs om forskrivning av vanedannande medikament

Anbefala e-læringskurs om forskrivning av vanedannande medikament, med allmennleger som målgruppe.


Publisert 14.12.2017

Fritak for bilbeltebruk - en orientering

Statens vegvesen gjennomfører stadig bilbeltekampanjer hvor de også sjekker de som har legeeklæring for fritak for bilbeltebruk.


Publisert 31.10.2017

Åpner for samtidig bruk av flere legemidler

Førerkortforskriften er endret fra 25. oktober 2017. Endringen har størst betydning for de som har behov for behandling med legemidler av typen antipsykotika, antiepileptika og/eller antidepressiva. Legemidlene må fortsatt vurderes ut fra det generelle helsekravet ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen


Publisert 05.05.2017

E-læringskurs om vanedannande legemiddel

Forsvarleg rekvirering av vanedannande legemiddel er viktig for folkehelsa. Eit e-læringskurs om temaet er no tilgjengeleg på Helsebiblioteket.


Publisert 04.05.2017

Førarkortrettleiaren er oppdatert

Helsedirektoratet har frå 1. mai 2017 presisert helsekrav til førarkort. Fylkesmannen vil oppmode legane til å bruke den nye rettleiaren.


Publisert 20.02.2017

Revisjon av førerkortveileder og helseattester

Helsedirektoratet reviderer tre kapitler i førerkortforskriften fra 1. mars 2017. I tillegg revideres også de to helseattestene fra 1. mai 2017.


Publisert 03.01.2017

Ny førerkortveileder og legemiddelkalkulator

Ny veileder til førerkortforskriften og en legemiddelkalkulator kan hjelpe legen til å vurdere hvem som fyller helsekravene for å kjøre bil.


Publisert 30.06.2016

Nye helsekrav trer i kraft 1. oktober

Frå 1. oktober 2016 kjem det endringar i førarkortforskrifta med nye føresegner om helsekrav til førarkort. Det vil føre med seg at fylkesmannen skal få ei mindre rolle.


Publisert 15.04.2014

Ny nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler - Rekvirering og forsvarlighet

Vanedannende legemidler, som benzodiazepiner, z-hypnotika og opioider, brukes i behandlingen av pasienter både med somatiske og psykiske lidelser. Brukt på en riktig måte kan de være til stor nytte. På den annen side er det godt dokumentert at de kan føre til avhengighet og at de også til dels brukes i rusøyemed, også i kombinasjon med alkohol og illegale rusmidler.


Publisert 23.11.2012

Nye reglar for køyring med annan rus enn alkohol

Frå 1. februar 2012 er det same reglar for køyring i narkotika- og medikamentrus som i alkoholrus.


Hva skjer med førerkortet når helsen svikter?

Førerkorttelefonen

35 58 62 20

Fylkesmannen i Telemark har et eget telefonnummer for henvendelser i førerkortspørsmål. Henvendelser blir besvart mellom kl 09.00 - 14.30, når vi er til stede. Dersom du ikke får svar, prøv gjerne igjen på et senere tidspunkt eller neste arbeidsdag.

Saksbehandlingstiden for saker som gjelder dispensasjon fra helsekravene er for tiden 4 uker, forutsatt at vi har mottatt alle relevante medisinske opplysninger.