Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Folkehelse

Oppdatert 10.12.2021

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvalteren skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Statsforvalteren kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer


Publisert 16.05.2018

Gi innspill om fysisk aktivitet

Regjeringen skal legge fram en nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet i 2019. Stortinget har bedt om en svært brei innfallsvinkel, slik at hele befolkningens behov for fysisk aktivitet kan bli ivaretatt.


Publisert 19.02.2018

Turveger for alle i Telemark - på konferanse i Wien

Telemark er invitert til å presentere sin flerårige satsing på «turveger for alle» på en internasjonal konferanse i Wien 21. - 23. februar 2018.


Publisert 10.11.2017

Gammal jernbane blei gang- og sykkelveg

Torsdag 9. november var ein stor dag for Neslandsvatn i Drangedal. Da opna den nye gang- og sykkelvegen i sporet der toget til Kragerø ein gong gjekk. Det var folksomt på «Banen» den dagen.


Publisert 18.10.2017

Innovasjonspris for landskapsarkitektur i Fyresdal

Innovasjonsprisen for universell utforming 2017 i kategorien landskapsarkitektur er tildelt Hamaren Aktivitetspark. Prisen ble gitt til Fyresdal kommune og Faun Naturforvaltning AS av barne- og likestillingsminister Solveig Horne.


Publisert 09.10.2017

Skoleprogrammet FRI er blitt digitalt

Skoleprogrammet FRI for mestring og tobakksforebygging i ungdomsskolen kommer i høst i en helt ny og digital versjon. Målet er at elevene lærer hvordan de kan ta egne valg og sette grenser.


Publisert 15.05.2017

Fyresdal opna park i særklasse

Fredag 5. mai var det offisiell opning av Hamaren Aktivitetpark i Fyresdal sentrum i Vest-Telemark. Ei storslått markering på folkeleg vis. Og «Førsdølingane» har god grunn til å være stolte. For dette er praktisk og flott! Denne parken gjer friluftsliv og sosiale møtestadar tilgjengeleg for alle.


Publisert 04.05.2017

Turvegar på nedlagte jernbanespor

Tre jernbanespor i Telemark blir no vurdert som framtidige turvegar. I Nissedal og Drangedal er anleggsarbeidet allereie i gang. Bruk av strekningane Eidanger-Larvik og Sannidal -Drangedal er ikkje avgjort ennå. 


Publisert 02.09.2016

Vestfold- og Telemarkvikinger på samfunnsplanlegging i England

Øks og sverd var erstattet med mer humane redskaper, da fylkeskommunen og fylkesmannen i Vestfold og Telemark nylig deltok på en verdenskonferanse i samfunnsutvikling i York i England. 


Publisert 13.06.2016

Evjudalen i Bø – ein grøn og tilgjengeleg sentrumspark

Bø kommune satsar på utvekling av sentrum, mellom anna med betre tilhøve for gåande og syklistar. Universelt utforma turvegar er viktig for å nå alle innbyggjarane.


Publisert 09.06.2016

Lurer du på kva frisklivssentralar tilbyr?

I Telemark ligg landet sin eldste frisklivssentral, som ligg i Vinje - etablert i 1984. Og Skien fyller 30 år i år.