Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer

I Sør-Trøndelag er 138 ulike naturområder verna. De utgjør ca 20 prosent av fylkets landareal. Verneområdene er viktig for å ta vare på et representativt utvalg av naturen vår og for friluftslivet. Fylkesmannen har en viktig rolle i både opprettelse og skjøtsel av verneområder.

 
Krykkjer hekker i Froan
 
Mest fjellområder som er verna i Sør-Trøndelag
Mesteparten av verneområdene i fylket er områder med fjell. Få områder som ligger i lavlandet og i svært produktive deler av fylket er verna. 
 
Mye av kystgranskogen vår er verna
Kystgranskog er kanskje den mest spesielle naturtypen vi har i fylket, og som vi har et spesielt ansvar for å ta vare på. Kystgranskog er en sterkt trua naturtype og de fleste kjente større lokaliteter med kystgranskog i Sør-Trøndelag er faktisk verna slik at deler av denne naturen tas vare på framover.
 
For å få mer informasjon om verneområdene kan du søke i naturbase (se lnk i høyre marg).

 


Publisert 19.12.2017

31 naturområder i Sør-Trøndelag på europeisk verneliste

31 sør-trønderske naturområder er kommet inn på den europeiske vernelista Emerald Network. Dette er et europeisk nettverk av områder for å bevare naturtyper og ville dyr og planter.


Publisert 07.11.2017

Forvaltningsplan for Havmyran naturreservat er ferdig

Havmyran naturreservat ble vernet 17.12.1982 og ligger i Hitra kommune.


Publisert 12.09.2017

Informasjonsmøte angående oppstart av marint vern i Kråkvågsvaet-Grandefjæra-Bjugnfjorden

Fylkesmannen inviterer til et åpent informasjonsmøte onsdag 20.september kl. 18:00-19:30 på Brekstad.


Publisert 01.09.2017

Grensene for Froan landskapsvernområde er endret

Grensene for Froan landskapsvernområde i Frøya kommune er i dag endret, slik at to eksisterende lakseoppdrettslokaliteter nå ligger utenfor verneområdet.


Publisert 16.08.2017

Forvaltningsplan for Gaulosen marine verneområde er ferdig

Gaulosen marine verneområde i Trondheim, Melhus og Skaun kommuner ble opprettet ved kongelig resolusjon 17.06.2016 i medhold av naturmangfoldloven § 39.


Publisert 28.06.2017

Oppstart av marint vern i Kråkvågsvaet-Grandefjæra-Bjugnfjorden i Sør-Trøndelag

Frist for innspill til oppstartsmeldingen er 01.10.2017.


Publisert 05.04.2017

Forslag om vern av skog i fem områder i Sør-Trøndelag - høring

Fylkesmannen har i brev av 4. april 2017 sendt ut et forslag om vern av skog for fem skogområder i Sør-Trøndelag

Les mer


Publisert 15.02.2017

Oppstart av verneprosess for fem skogområder i Sør-Trøndelag

Områdene har naturkvaliteter knyttet til edelløvskog, kalkskog og gammel lauv- og barskog.


Publisert 02.12.2016

Oppstart av verneprosess på tre skogområder

Fylkesmannen starter verneprosess for utvidelser av Urvatnet naturreservat og Litlbumyran naturreservat i Meldal kommune, samt Mølmannsdalslia naturreservat i Røros kommune. 


Publisert 30.11.2016

Vedtak om fem nye skogreservater

Ved kongelig resolusjon av 25. november 2016 er Vikalian naturreservat i Rissa og Leksvik kommuner, Gråura naturreservat i Oppdal kommune og Gullaugtjønna naturreservat i Midtre Gauldal kommune opprettet, samt at Grytelva naturreservat i Hitra kommune og seterelva naturreservat i Osen kommune er utvidet. Områdene er etablert under ordningen om frivillig vern av skog.