Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tid for å søke om erstatning for husdyr som er drept av fredet rovvilt

Dyreeiere som har tapt husdyr til fredet rovvilt, har i følge naturmangfoldloven rett på å få erstatning for dyrene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.10.2017

Fristen for å søke om erstatning for dyr som er tapt til fredet rovvilt i 2017, er 1. november. Fylkesmannen tar sikte på å besvare alle søknader innen utgangen av året.

Søknad om erstatning for sau og lam kan sendes til Fylkesmannen via elektronisk soknadssenter Nye brukere av søknadssenteret må registrere seg ved førstegangs bruk. For å registrere seg må en ha en gyldig e-postadresse. Når søknad er sendt, skal en få en kvittering til e-posten om at søknaden er blitt sendt. For søknader om erstatning av andre husdyrslag kan det sendes skriftlig søknad til Fylkesmannen per post, til;

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,
Postboks 4710, Torgarden,
7468 TRONDHEIM.

Krav om besetningsdata
I vedlegg til søknaden skal det gis individspesifikke data om alle dyr i besetningen. Dette innebærer lister hvor det fremgår ID-merker for alle dyr, samt relasjon mellom søyer og lam. Det må fremgå tydelig av listene hvilke dyr i besetningen som anses som tapt til fredet rovvilt.

Samarbeidsrådet for Sauekontrollen har vedtatt at det ikke skal være noen utveksling av data mellom Sauekontrollen og databasene til Miljødirektoratet. Dette medfører at alle søkere må oversende individlister som et vedlegg til søknaden. Dokumentene kan vedlegges den elektroniske søknaden, eller sendes på papir til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

NB! Merk alltid eventuelle vedlegg/dokumenter som sendes til oss per post med; erstatningssak husdyr og navnet til søker

Dyr som kommer til rette etter at søknad er sendt
Dersom dyr skulle komme til rette etter at søknad om erstatning er sendt, plikter dyreeier å varsle Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om dette. Slikt varsel kan sendes til oss per e-post til:
fmstpostmottak@fylkesmannen.no, eller per post til adressen over.

Behov for hjelp
Ved eventuelle tekniske problemer (til eksempel problem med å logge inn i søknadssenteret), ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 941 39 738 eller e-post esshjelp@miljodir.no. Dersom du har spørsmål om utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med saksbehandler Kjell Vidar Seljevoll på telefon 73 19 92 25. Spørsmål vil bli besvart innenfor våre åpningstider.

Fylkesmannen vil oppfordre alle til å sende søknaden i god tid før søknadsfristen, som er 1. november 2017.

Behandlingstid
Fylkesmannen vil behandle de innkommende søknadene med utgangspunkt i reglene i erstatningsforskriften Det er vår målsetning at alle søkere skal få svar på sine søknader og utbetalt eventuell erstatning innen utgangen av 2017.