Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovvilt

Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Publisert 02.02.2015

Kvotejakt på gaupe 2015

Rovviltnemnda har fattet nytt vedtak om kvotejakt på gaupe 31. januar 2015. Det er åpnet for gaupejakt i perioden fra 1. februar til 31. mars.


Publisert 30.10.2014

Krav om mer dokumentasjon av saueholdet i søknad om rovvilterstatning

Nytt av året, som følge av den nye erstatningsforskriften, er at det skal som vedlegg til søknaden skal gis opplysninger om individspesifikke data over alle dyr i besetningen. Dette innebærer ID-merker, relasjon mellom søye og lam, samt oversikt over skade-/dødsårsak, herunder sykdomstilfeller. Se forøvrig en veileder om utfylling av søknad i høyre marg


Publisert 01.10.2014

Lisensfelling av ulv i Sør-Trøndelag vinteren 2014/2015.

Rovviltnemnda for region 6 har i vedtak 26. juni 2014 åpnet for lisensfelling av 2 ulver i hele Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.


Publisert 09.09.2014

Lisensfelling av jerv 2014/2015

Rovviltnemnda i region 6 har åpnet for lisensfelling av jerv i deler av Sør-Trøndelag. Lisensfellingen starter 10. september 2014 og varer til 15. februar 2015, eller til kvoten er fylt.


Publisert 12.12.2013

Miljøtilskudd 2014