Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovvilt

Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Publisert 21.03.2016

Stopp i kvotejakt og lisensfelling i påska

I perioden fra og med langfredag til og med første påskedag må jegerne la våpenet ligge.


Publisert 05.02.2016

Gaupejakta stoppet

Gaupekvoten innenfor området med mål om yngling av gaupe i Sør-Trøndelag er i dag fylt.


Publisert 27.01.2016

Erstatning for tap av sau og lam i 2015

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har erstattet 264 sauer og 2113 lam som ble drept av fredet rovvilt i fylket i beitesesongen i fjor.  

 


Publisert 25.01.2016

Kvotejakt på gaupe 2016

Gaupekvoten for hele region 6 (Møre og Romsdal,
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag) er av Rovviltnemnda satt til 26 gauper
.


Publisert 05.01.2016

Tilskudd til Rovvilttiltak 2016

Søknadsfrist for tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak i Sør-Trøndelag er satt til 15. januar.


Publisert 28.09.2015

Lisensfelling av ulv 2015/2016

Rovviltnemnda i region 6 har åpnet for lisensfelling av ulv i Sør-Trøndelag vinteren 2015/2016. Lisensfellingsperioden varer fra 1. oktober 2015 til 31. mars 2016. En kvote på to dyr er gjeldende for hele Sør-Trøndelag og hele Møre og Romsdal.


Publisert 08.09.2015

Lisensfelling av jerv 2015/2016

Rovviltnemnda i region 6 har åpnet for lisensfelling av jerv i hele Sør-Trøndelag. Lisensfellingen starter 10. september 2015 og varer til 15. februar 2016, eller til kvoten er fylt.


Publisert 24.03.2015

Nye datoer for dialogmøter om rovviltskadeerstatning

Det er fastsatt nye datoer for de utsatte dialogmøtene om rovviltskadeerstatning. Det blir kveldsmøter 14. april i Selbu og 15. april på Oppdal.


Publisert 09.03.2015

Tilleggsdyr og endring av kvotejaktsområde 4 - gaupejakta 2015

Rovviltnemnda for region 6 vedtok i møte 2. mars 2015 å tildele en gaupe fra reservekvoten til kvotejaktsområde 3 - Oppdal og Rennebu.


Publisert 19.02.2015

Dialogmøter om rovdyrerstatning

Fylkesmannens miljøvernavdeling, Fylkesmannens avd for landbruk og bygdeutvikling, Sør-Trøndelag Sau og Geit, Nortura og Sør-Trøndelag Bondelag arrangerer informasjons-/dialogmøter om rovdyrerstatninger i forbindelse med ny forskrift for erstatning av tap av husdyr til rovvilt.